Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության ժամանակակից միտումները, տարածքային տարբերությունները և առկա հիմնախնդիրները
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 53-61
|
Բուժական զբոսաշրջության տեղը և առանձնահատկությունները տուրիզմի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 47-52
|
Проявление нивации и солифлюкции в окрестностях ряда высокогорных озер Армении (Նիվացիայի և սոլիֆլյուկցիայի արտահայտումը Հայաստանի մի շարք բարձրլեռնային լճերի շրջակայքում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 40-46
|
Ձմեռային կլիմայական ռեսուրսների զբոսաշրջային գրավչությունը Աղստեվի հովտում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 32-39
|
Ս․ Բ․ Մանուկյան
Ղազարավանի և Կարբիի ջրաղբյուրների սանիտարական պահպանման երկրորդ գոտու որոշումը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 17-22
|
Ս․ Հ․ Հայրոյան , Հ․ Ս․ Հայրոյան
Շերտավոր կառուցվածքով գրունտների սահքի գագաթնակետային դիմադրության որոշման որոշ հարցեր
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 11-16
|
Ա. Սարգսյան , Ա. Վ. Գալստյան
Արևելահայ գեղարվեստական վավերագրության լեզուն (19-րդ դ. 60-ական-21-րդ դ. 10-ական թթ.)
2020 | Հոդված/Article
գիրք Ա, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2020, 264 էջ, «Լեզու և լեզվաբանություն», 2020, թիվ 1 (22), էջ 95-97
The Choice of Names from the Perspectives of Time And Tradition
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2020, թիվ 3 (24), էջ 170-184
Զբոսաշրջային իմիջի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր», 2020, պրակ 2, էջ 90-99
The Tourism-Recreational Potential Opportunities of Kasagh River Basin
2020 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2020, թիվ 54 (3), էջ 195-202