Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Երիտասարդական տուրիզմը և ժամանակակից հասարակությունը
2020 | Հոդված/Article
«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր», 2020, պրակ 2, էջ 85-89
A. Arakelyan , V. Aprahamian, H. Movsisyan, A. Amirkhanian
Mineral Industry in Armenia: Management Issues and Perspectives for Tailings Retreatment
2020 | Հոդված/Article
Tailings And Mine Waste 20, 2020, p. 583-589, USA
Մ. Գրիգորյան , Ռ. Խաչատրյան, Թ. Գյումբալյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքային հիմնական դեֆորմացվող երկրաբանական մարմինները
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 412-421
В. Бойнагрян , Э. Чартарян, Р. Саргсян
Геолого-геоморфологическая характеристика города Дилижан и экзогенные рельефообразующие процессы
2020 | Հոդված/Article
«Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր», 2020, թիվ 1, էջ 69-81
Պ. Դավթյան , Տ. Դավթյան, Ա. Վարդանյան
Լոռու մարզի հողերի դեգրադացիայի վրա երկրաբանական կառուցվածքի և լիթոլոգիական առանձնահատկությունների ազդեցության վերլուծությունը և գնահատումը
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 404-411
Ռ. Խաչատրյան , Մ. Գրիգորյան, Թ. Գյումբալյան
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքային հիմնական դեֆորմացվող երկրաբանական մարմինները
2020 | Հոդված/Article
«ԳԼԱՁՈՐ»-30 hոդվածների հոբելյանական ժողովածու, 2020, էջ 412-421
Анализ особенностей туризма горных регионов
2020 | Հոդված/Article
Регион-2020: стратегия оптимального развития: материалы международной научно-практической конференции, 2020, c. 82-85, Украина
Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
Տեղեկատվական պատերազմում օտարերկրյա «հեղինակների» ներգրավվածության խնդիրների շուրջ
2020 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 12-30
Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
Տեղեկատվական պատերազմ. Սևանա լճի ավազանի բնակավայրերը XIX դարի 30-ականներին
2020 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 29-44
ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 270 էջ, Հայաստան