Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Հարություն Իշխանի Մովսիսյան

Դոցենտ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթությունը (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում» մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` օգտակար հանածոների հանքավայրերի երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում, մետաղագոյացում

Գիտական աստիճան
2010 թ-ին Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու, թեմա` «Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-կողբի հանքային հանգույցում», ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
2015 թ. Դոցենտի գիտական կոչում Երկրաբանություն մասնագիտությամբ, ՀՀ ԲՈՀ, ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Հասարակական գործունեություն
2008 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2013 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովի անդամ
2016 թ-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահի տեղակալ
2016 թ-ից ՀՀ Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության Բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբի անդամ՝ Քաղհասարակության խմբակցության Գիտակրթական ոլորտի ներկայացուցիչ
2016 թ-ից ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 005 - Երկրագիտություն մասնագիտական խորհրդի անդամ (ԻԴ.01.01)

Աշխատանքային փորձը
06.2004 - 08.2004 թթ. «Սագամար» ՓԲԸ, Արմանիսի ոսկու բազմամետաղային հանքավայր, տեխնիկ-երկրաբան
2005 թ. (օգոստոս) - ՀՀ ք. Ալավերդի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության Թեղուտի տեղամասի երկրաբանա-հետախուզական խմբի հանքագործ-նմուշառող
2005 - 2008 թթ. «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ երկրաբանա-հետախուզական ծառայության տեխնիկ երկրաբան, երկրաբան
2008 թ. ՀՀ ք. Ալավերդի, «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ Լեռնահանքային վարչության երկրաբանա-հետախուզական ծառայության երկրաբան
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դասախոս
2010 - 2015 թթ. ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. (հուլ.-սեպ.) «Բլեքսթերզ Էներջի Արմենիա» ՍՊԸ Երկրաբանական բաժնի երկրաբան
2012 թ-ից ԵՊՀ, Կայուն զարգացման կենտրոնի լեռնահանքային արդյունաբերության թափոնների, դրանց կառավարման և հանքարդյունաբերության գծով փորձագետ
2013 - 2014 թթ. Սև ծովյան ավազանի երկրների համագործակցության 2007-2013 թթ. “Sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection” (GRANT CONTRACT 201, MIS-ETC2641) նախագծի շրջանակներում հետազոտական աշխատանքների պատասխանատու
2014 դեկտեմբեր ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ծրագրերում, Շրջակա միջավայրի կառավարման փորձագետ
2015 (փետր.-օգս.) ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի ծրագրերում, Հանքարդյունաբերության հարցերով փորձագետ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն
Երկրաբանատեղեկատվական համակարգերի կիրառումը երկրաբանահանութային աշխատանքներում
Փորվածքների փաստագրում և ստոգետնյա քարտեզագրում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական (երկրաբանական) ոլորտում
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետազոտման երկրաբանակառուցվածքային մեթոդներ
Կանխատեսումային ռեսուրսների քանակական գնահատում
Micromine GGIS և GeoBank համակարգերի կիրառումը հանքարդյունահանման աշխատանքներում
Երկրաբանահետախուզական նյութերի և հանքարդյունաբերական նախագծերի գնահատում և փորձաքննություն
Հանքային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

Համակարգչային իմացություն
Windows, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet, E-mail CorelDRAW, Photo paint, Photoshop, AutoCAD, Surfer, Glopal Mapper, Micromine GGIS, FieldMarshal, GeoBank, ArcGIS

h_movsisyan@ysu.am

Медно-порфировое и золото- сульфидное оруденения Дастакертского и Аревисского рудных полей (Դաստակերտի և Արևիսի հանքային դաշտերի պղինձ-պորֆիրային և ոսկու-սուլֆիդային հանքայնացումները)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 13-20
|
Природоохранные отчисления и страхование объектов недропользования (Բնապահպանական հատկացումները և ընդերքօգտագործման օբյեկտների ապահովագրումը )
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 18-23
|
Медно-порфировая и золоторудная минерализации Анкаванского рудного поля и геолого-структурные условия их размещения
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, « Науки о Земле », 68, N 1, 2015, с. 67-76
Комбинированная модель Анкаванского рудного поля (Հանքավանի հանքային դաշտի համակցված մոդելը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 22-27 (ռուսերեն)
|
О рудоносности Аревисского рудного поля (Армения)
2015 | Հոդված/Article
Евразийский научный журнал, Россоя, 2015, 11, 361 - 364 стр.
О Каджаранском Cu-Mo месторождении (Армения)
2015 | Հոդված/Article
Евразийский научный журнал, Россия, 2015, 11, 355 - 360 стр.
Տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը հանքային դաշտերի հեռանկարների գնահատման գործում (Թեղուտի հանքային դաշտի օրինակով)
2014 | Հոդված/Article
«Երկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները» Դոցենտ Էդ. Խ. Խարազյանի ծն. 70-ամ. նվ. գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ, 2012թ., նոյեմբերի 14-16 : Երևան : «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2014, 320 էջ, էջ 65-79
Использование географо-геологических информационных систем для выявления особенностей локализации оруденения в Шнох-Кохбском рудном узле
2014 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար: Երևան, 2014, № 1 – 2, էջ 141-148
Ավանեսյան Ա.Ս., Մովսիսյան Հ. Ի.
«Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ
2014 | Գիրք/Book
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 70 էջ
Перспективы промышленного освоения техногенных минеральных ресурсов Республики Армения
2014 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, 2014, 67, № 1, с. 30-39
Горнорудная промышленность Республики Армения и проблемы, связанные с ее отходами
2014 | Հոդված/Article
“Науки о Земле на современном этапе”: Сборник материалов XII международной научно-практической конференции, Москва, 15 мая 2014 г. М.: Изд. “Спутник+”, 2014, № 12, с. 72-77
Первоочередные задачи, связанные с хвостохранилищами Республики Армения (Հայաստանի Հանրապետության հարստապոչերի հետ կապված առաջնահերթ խնդիրները)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 16-22 (ռուսերեն)
|
Հանքային տաքսոնների առանձնացման փորձը Թեղուտի հանքային դաշտի օրինակով
2011 | Հոդված/Article
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը, պրոֆ. Պ.Ս. Բոշնաղյանիծն. 90-ամ. նվ. գիտաժողով իհոդվածների ժողովածու: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 171-178
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների պղինձ-մոլիբդեն-պորֆիրային հանքայնացման տիպավորումը
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված ԵՊՀ ՈՒԳԸ հոբելյանական միջազգային գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, 11-15 մայիսի 2009 թ., հատոր 2/Բնական գիտություններ, 206 էջ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 77-84
Структурные особенности локализации эндогенного оруденения в Техутском рудном поле
2010 | Հոդված/Article
Проблемы недропользования: Сборник научных трудов. Часть 1/ Санкт – Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2010. 272 с, с. 36 - 38.(Международный форум - конкурс молодых ученых 21 - 23 апреля 2010 г)
Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-կողբի հանքային հանգույցում
2010 | Գիրք/Book
Երկրաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ, 2010, 24 էջ
Модель Техутского рудного поля (Թեղուտի հանքային դաշտի մոդելը)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 3-10 (ռուսերեն)
|
Шнох – Кохбский рудный узел
2009 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, геология и география, 2009, № 2, с. 13 – 21
Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում ներծին հանքայնացման տեղայնացման զոնայականության մասին
2009 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում» գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական սովորողների և ուսուցիչների համար, Երևան, 2009, № 3-4, էջ 81-86
Փոքր Կովկասի պղինձ-պորֆիրային արդյունաբերական հանքայնացման տիպերի համեմատական բնութագիրը
2008 | Թեզիս/Thesis
Ակադ. Ա. Գաբրիելյանի ծն. 95-ամ. նվ. ընթերցումների զեկուցումների սեղմագրեր, “Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն”, 28-29 փետրվարի, 2008 թ.: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 33
Ծաղկունյաց բլոկ-անտիկլինորիումի արևելյան հատվածի երկրաբանակառուցվածքային առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
ՀՀ լեռնաերկրաբանական ծառայության 85 և ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետի հիմնադրման 70 ամյակներին նվիրված ընդերքի ոլորտի ուսանողների և երիտասարդ մասնագետների հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /Հայաստանի հանքահումքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնահարցերը/, 14-15 հուլիսի, 2004 թ., Երևան ԳԵՕԻԴ, 2004, էջ 37-46