Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Ծնվել է 1958 թ-ի Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի (նախկին Բոգդանովկայի) Փոքր Խանչալի գյուղում:

1975 թ-ին ավարտել է Փոքր Խանչալիի միջնակարգ դպրոցը:

1982 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը, իսկ 1985 թ-ին ասպիրանտուրան` սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ:

1986 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ-ի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1996 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը» թեմայով:

Հեղինակ է և համահեղինակ 2 մենագրության, 2 մենագրության, 2 ուսումնական ձեռնարկի, ավագ դպրոցի աշխարհագրության դասագրքերի:
Ունի հրատարակված շուրջ 85 գիտական հոդվածներ և քարտեզներ:

Գիտական աշխատանքները վերաբերում են լեռնային երկրներում տարաբնակեցման ձևավորման և զարգացման առանձնահատկություններին, ուրբանիզացիային, լեռնային երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին, համալիր երկրագրությանը, սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրությանը:

1990 - 1995 թթ. եղել է Երխաղխորհրդի պատգամավոր:

2013 թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչն է:

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, ռուսերեն, բառարանի օգնությամբ գերմաներեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
  • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
  • Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
  • Սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության նորագույն ուղղությունները
  • Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրություն
  • Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
  • Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական հիմունքներ
    Մագիստրատուրա
  • Արդիական պատմական աշխարհագրություն
  • Հասարակական աշխարհագրության մտքի պատմություն
  • Սոցիալական աշխարհագրություն
  • Զբոսաշրջության հիմունքներ
  • Միջազգային զբոսաշրջություն

    Մագիստրատուրայում
  • Պատմական աշխարհագրություն
  • Հասարակական աշխարհագրության մտքի զարգացման պատմություն
  • Սոցիալական աշխարհագրություն
  • ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները

    Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ:

    a.potosyan@ysu.am

  • Ա. Հ. Պոտոսյան , Վ. Ա. Պոտոսյան
    Կոտայքի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն
    2017 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 173-181
    |
    Ա. Հ. Պոտոսյան , Հոսեյն Է. Քիասարի
    Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական ենթակառուցվածքները և զարգացման խնդիրները
    2017 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 119-126
    |
    Արարատի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալտնտ եսաաշխարհագրական վերլուծություն
    2017 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 37-44
    |
    А. А. Подосян , В. А. Потосян
    Сельская местность как предпосылка эффективного использования территории горных регионов(на примере РА)
    2016 | Հոդված/Article
    Географические исследования молодых ученых в регионах Азии, Материалы Всероссийской молодежной конференции с международным участием. 2016, стр. 249-253
    |
    Արագածոտնի մարզի գյուղական տարածքները. բնակչությունը և բնակավայրերը (աշխարհագրական վերլուծություն)
    2016 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 33-40
    |
    Զբոսաշրջության (տուրիզմի) հիմունքներ
    2016 | Գիրք/Book
    Մեկնարկ: 2016թ․, 240 էջ
    Сельские местности как предпосылка эффективного использования территорий горных регионов (на примере Республики Армения)
    2016 | Հոդված/Article
    «Наука. Инновации. Технологии», 2016, 4, 193-198 стр.
    |
    Արմավիրի մարզի գյուղական տարածքների աշխարհագրական հետազոտության մի քանի հարցեր
    2016 | Գիրք/Book
    Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 3-4, 132-139 էջ, Հայաստան
    |
    Ակսել Պոտոսյան , Անահիտ Գրիգորյան
    Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները
    2016 | Հոդված/Article
    Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2016թ․, 1, 63-67 էջ, Հայաստան
    Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը
    2016 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65
    |
    Ա. Հ. Պոտոսյան , Հ. Է. Քիսարի
    Զբոսաշրջության զարգացման հենակետային տարածքները և ռեսուրսները Թեհրանի նահանգում (ԻԻՀ)
    2015 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 44-51
    |
    Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա.Ռ. Հակոբյան
    Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները
    2015 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 37-42
    |
    Ա. Պոտոսյան , Վ.Պոտոսյան
    Տարաբնակեցման դերը ՀՀ լեռնային ու սահմանամերձ շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործում
    2015 | Հոդված/Article
    «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 82-89
    Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես ՀՀ գյուղական բնակատեղերի ու բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն
    2015 | Հոդված/Article
    «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 77-82
    Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները
    2015 | Հոդված/Article
    «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 8-14
    Ա. Հ. Պոտոսյան , Շ. Մ. Քոլյան, Ռ. Ռ. Ստեփանյան
    ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ
    2014 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 38-45
    |
    Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները
    2014 | Հոդված/Article
    Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան 2014, հոկտեմբեր 29-31, էջ 362-370
    Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցումը. ձևավորումը, շարժընթացը, ժամանակակից հիմնախնդիրները
    2013 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 41-47
    |
    Հայաստանի հանրապետության գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի մի քանի հարցեր
    2011 | Հոդված/Article
    ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #3(226) էջ.32-38
    |
    Աշխարհագրություն 12
    2011 | Գիրք/Book
    Դպրոցական դասագիրք, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ. 176 էջ
    Աշխարհագրություն - 11
    2010 | Գիրք/Book
    Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
    Աշխարհագրություն - 10
    2010 | Գիրք/Book
    Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
    Պոտոսյան Ա. , Մանասյան Մ. , Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.
    Աշխարհագրություն 10, դպրոցական դասագիրք
    2010 | Գիրք/Book
    Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ
    Պոտոսյան Մ. , Մանասյան Մ. , Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.
    Աշխարհագրություն 11 դպրոցական դասագիրք
    2010 | Գիրք/Book
    Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ
    Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ
    2010 | Գիրք/Book
    Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
    Потосян А. , Саргсян А.
    ՀՀ բնակչությունը, բնակավայրերի խտությունը
    2010 | Գիրք/Book
    Атлас-Климат и природные лечебно оздровительные ресурсы Армении, Е., 2010, Ст.14-15
    Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
    2010 | Գիրք/Book
    Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
    Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք)
    2010 | Գիրք/Book
    Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ
    Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.)
    2009 | Գիրք/Book
    Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ
    ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ
    2009 | Գիրք/Book
    Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009
    Շիրակի մարզի գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի հարցի շուրջ
    2009 | Հոդված/Article
    Հանրապետական գիտականի նստաշրջանի նյութեր նվիրված 1988-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, պրակ. 2, 2009, էջ 352-355
    Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.)
    2009 | Գիրք/Book
    Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ
    Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ.
    2009 | Հոդված/Article
    Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
    ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի ժամանակակից միտումները և գյուղական տարաբնակեցման հիմնախնդիրները
    2009 | Հոդված/Article
    Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վանաձորի պետ. մանկ. ինստիտուտի հիմնադրման 40 ամյակին, Ա ՊՐԱԿ, Վանաձոր, 2009, էջ 268-272
    Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները
    2008 | Գիրք/Book
    Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134
    Գեղարքունիքի մարզի բնական ներուժի օգտագործման մի քանի հարցեր
    2008 | Հոդված/Article
    Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ
    ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական նախադրյալները
    2008 | Հոդված/Article
    Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2008, էջ 459-462
    Ա. Հ. Պոտոսյան , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1926թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Գիրք/Book
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս , Երևան, 2007թ, 110-111 էջ
    Պոտոսյան Հ. , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1939թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Գիրք/Book
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 112-113 էջ
    Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1959թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Գիրք/Book
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 114-115 էջ
    Ա. Պոտոսյան , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1970թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Գիրք/Book
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 116-117 էջ
    Պոտոսյան Մ. , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1989թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 120-121 էջ
    Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 2001թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 122-123 էջ
    Ա. Պոտոսյան , Ա. Նանյան
    ՀՀ բնակչության շարժընթացը Մ 1:1000.000
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 126 էջ
    Ա. Պոտոսյան , Ա. Նանյան
    ՀՀ բնակչության ազգային կազմը (1926, 1970, 1989, 2001թթ) Մ1:2000 000
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 134 էջ
    Ա. Պոտոսյան , Ա.Նանյան
    ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը Մ 1: 1000 000
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 127 էջ
    ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը քարտեզ 1:750.000
    2007 | Ուսումնական ձեռնարկ
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 130-131 էջ
    Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրերը
    2007 | Հոդված/Article
    Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, Վանաձոր, 2007, 80-86 էջ
    Լեռնային ռելիեֆը որպես գյուղական տարաբնակեցման գործոն
    2007 | Հոդված/Article
    Прикладные вопросы географии горныx областей Альпийско-Гималайского пояса, Ереван, 2007, 418-422 ст.
    Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
    ՀՀ բնակչությունը 1979թ. (Մ 1:750.000)
    2007 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Եր., 2007թ, 118-119 էջ
    Устойчивое развитие горных регионов и социально-экономическая география
    2006 | Հոդված/Article
    В кн. «Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний», Смоленск, 2006 г., 15-163 с.
    Բնակչության աշխարհագրություն
    2006 | Հոդված/Article
    «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 48-52 էջ
    Устойчивое развитие горныx регионов и социально-экономическая география
    2006 | Հոդված/Article
    В кн. «Теория социально-экономической географии: Синтез современныx знаний, Смоленск 2006», 0.4 печ.л.
    ՀՀ բնակչության միգրացիայի առանձնահատկությունները
    2006 | Հոդված/Article
    «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 241-245 էջ
    ՀՀ բնակչության միգրացիայի հարցի շուրջը
    2005 | Հոդված/Article
    Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающи регионов. Материалы конференции посвяшенной 70-летию геогр. фак-та, Ереван 2005, 199-203 ст.
    Особенности миграции Республики Армения
    2004 | Հոդված/Article
    В.сб: Проблемы миграции в полиэтничном Кавказском региое /Тезисы Международной научной конференции/ Москва-Ставрополь, 2004, 217-221 ст.
    Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը (Մ 1:300.000)
    2004 | Հոդված/Article
    Քարտեզ, Երևան, 2004
    Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
    2002 | Գիրք/Book
    Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)
    Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
    2002 | Գիրք/Book
    Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)
    Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը)
    2002 | Գիրք/Book
    Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ
    Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
    2002 | Հոդված/Article
    Աշխարհագրություն 2001 «Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները», Երևան, 2002, 134-138 էջ
    Սյունիքի մարզ. (Բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը)
    2002 | Գիրք/Book
    Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան, 2002, 155 էջ
    Արաբական երկրների աշխարհագրություն
    2001 | Գիրք/Book
    Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ
    Горный релиеф и расселение /на примере республики Армения/
    2001 | Հոդված/Article
    В сб. «Проблемы геоморфологии и неотектоники горныx областей Алпийско-Гималайского пояса» Международная тематическая конференция Ереван 2001г., с. 97-99
    Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
    2001 | Գիրք/Book
    Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ
    Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ)
    2001 | Գիրք/Book
    Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ
    Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ
    2001 | Գիրք/Book
    Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ
    ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման 1626-1998թթ. շարժընթացի հիմնական արդյունքները
    1999 | Հոդված/Article
    «Աշխարհագրություն 99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 106-112
    Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը
    1999 | Գիրք/Book
    Մենագրութուն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 1999, 240 էջ
    Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
    1998 | Գիրք/Book
    «Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ
    Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
    1998 | Գիրք/Book
    «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ
    Հայաստանի Հանրապետություն. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ուսումնական վարչական քարտեզ) Մ 1:200.000
    1993 | Գիրք/Book
    Երևան, 1993, 6 մամուլ
    Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
    1990 | Հոդված/Article
    «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 126-129
    |
    Торосян М. , Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.
    Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия
    1990 | Գիրք/Book
    Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист
    Հայկական ԽՍՀ գյուղական տարաբնակեցման ռեգիոնալ առանձնահատկությունները
    1990 | Հոդված/Article
    «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1990թ. թիվ 5, 11-23 էջ
    Потосян А. , Валесян Л., Назарян Х., Манасян М. , Торосян М.
    Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия
    1990 | Հոդված/Article
    Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл
    Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները
    1989 | Հոդված/Article
    «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 2, 14-22 էջ
    Հայկական ՍՍՀ գյուղական տարաբնակեցման տիպերը
    1989 | Հոդված/Article
    «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 11, 3-13 էջ
    Ինչու՞ են դատարկվում լեռնային գյուղերը
    1989 | Հոդված/Article
    «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1989, թիվ 12, 45-50 էջ
    Почему пустеют горные села
    1989 | Հոդված/Article
    «По Ленинскому пути» Ереван, 1989г., N 12, Стр. 46-51
    Потосян А. , Манасян М.
    Некоторые методические вопросы определение степены хозйственной освоения горных территориий
    1989 | Հոդված/Article
    В сб. «Географическое исследование и региональное природопользование «Фрунзе-1989г., стр. 30-32
    Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մարդաշատությունը
    1988 | Հոդված/Article
    «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1988, թիվ 3, 30-36 էջ
    Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
    1987 | Հոդված/Article
    «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ
    Урбанизация и некоторые проблемы сельского расселения в горных районах Армянской ССР
    1985 | Հոդված/Article
    В сб. "Проблемы социально-экономического развития горных районов", Ереван, 1985г., Стр. 199-202