Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արսեն Թորգոմի Գրիգորյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
Բարձրագույն (Երևանի պետական համալսարան, 1980)

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (1999 թ., Երևան)

Գիտական կոչումը
Դոցենտ (2004 թ., Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ավագ լաբորանտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա
1986 - 1987 թթ. ԵՊՀ Գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն ավագ լաբորանտ
1987 - 1990 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ֆիզիկական աշխարհագրություն, բնօգտագործում և բնապահպանություն, ջրաբանություն, ագրոօդերևութաբանություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - ՀՀ գետերի ջերմասառցային ռեժիմը, Երևան, 1999 թ.

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Ընդհանուր երկրագիտություն - Սերվիս, Աշխարհագրություն, Ջրաօդերևութաբանություն
Աշխարհագրության արդի խնդիրները - Մագիստրատուրա Ֆիզիկական աշխարհագրություն, մագիստրատուրա բնօգտագործում և բնապահպանություն, մագիստրատուրա Ջրաօդերևութաբանություն
Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն - Աշխարհագրություն

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
1997 - 2002 թթ. «Հայաստանի Հանրապետության չուսումնասիրված փոքր գետերի ջրային ռեսուրսների և ջրաէներգետիկ պոտենցիալի որոշումը» (կատարող, թեմայի ղեկավար Թ.Վարդանյան)
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պատվոգիր

Անդամակցությունը. ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների
1996 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2006 թ-ից, Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 թ-ից «Հայք» ՀԿ-ի քարտուղար
1987 թ-ից Աշխարհագրական ընկերության անդամ
2003 թ-ից «Ջրային, կլիմայական, ռեկրեացիոն ռեսուրսների միջազգային գիտահետազոտական կենտրոն» ՀԿ-ի փոխնախագահ

arsengrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Ա. Թ. Գրիգորյան
Սյունիքի մարզի լանդշաֆտների գեղագիտական հատկության սուբյեկտիվ գնահատումը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 173-181
|
Ս. Զ. Կրոյան, Ա. Թ. Գրիգորյան , Պ. Ս. Էֆենդյան
Анализ антропогенных изменений в структурном составе черноземов Лорийской равнины (Լոռվա դաշտի սևահողերի ստրուկտուրային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 167-172
|
Ա. Թ. Գրիգորյան , Ս. Կ. Տերտերյան
Оценка деградации земель в Араратской долине с использованием спектральных индексов (Արարատյան դաշտի հողերի դեգրադացիայի գնահատումը սպեկտրալ ինդեքսների միջոցով)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 161-166
|
Ա. Ա. Եղիազարյան, Վ. Ս. Մուրադյան, Ա․ Թ․ Գրիգորյան
Լանդշաֆտների գունային երանգների բազմազանության գնահատումը և քարտեզագրումն ամռան սեզոնին արբանյակային լուսանկարների միջոցով (Սյունիքի մարզի օրինակով)
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 93-101
|
Ս. Զ. Կրոյան, Ա. Թ. Գրիգորյան
ՀՀ հյուսիսարևելյան շրջանների անտառային հողերի (Cambisols) ֆիզիկաքիմիական հատկությունների անթրոպոգեն փոփոխությունները
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 113-119
|
Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17
|
Ա․ Թ․ Գրիգորյան , Ս․ Ս․ Վարդանյան
Բնության սեզոնային ռիթմերի և գյուղատնտեսական աշխատանքների ներդաշնակեցման հիմնահարցը
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, 293-298 էջ
|
Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка
2017 | Հոդված/Article
Украинский гидрометеорологический журнал. 2017, 20, стр. 79-84
|
Spatiotemporal Variability of Drought Events and Their Effect on Winter Wheat Crops in the Republic of Armenia
2017 | Հոդված/Article
Russian Meteorology and Hydrology. 2017, Vol. 42, No. 12, 812-816 pp.
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման խնդիրները հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 38-41
|
Կենսակլիմայական ներուժի գնահատումը և օգտագործումը որպես գյուղատնտեսական զարգացման կարևոր գործոն
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 120-122 էջ, Հայաստան
Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության կանխատեսումը ԼՂՀ-ում ագրոկլիմայական ցուցանիշներով
2015 | Հոդված/Article
Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2015թ․, 1, 104-109 էջ
|
О некоторых проблемах экологизации природопользования
2015 | Հոդված/Article
XII международная конференция «Новые идеи в науках о земле», Россия, 2015, 214-216 стр.
|
Բնառեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումն` որպես գյուղատնտեսության էկոլոգացման անհրաժեշտ գործոն (ՀՀ օրինակով)
2015 | Գիրք/Book
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 43-47
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53
|
Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա
2014 | Հոդված/Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2013 | Գիրք/Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2012 | Գիրք/Book
Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ
Աշխարհագրություն - 11
2010 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
Աշխարհագրություն - 10
2010 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
Բնօգտագործման էկոլոգացման մշակույթը որպես կայուն զարգացման նախադրյալ
2010 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածներ բնագիտական, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2010 66-73
Սիմոնյան Լ., Գրիգորյան Ա.
Աշնանացան ցորենի բերքատվությունը պայմանավորող ագրոօդերևութաբանական տարրերի վելուծությունը
2010 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը / Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը/, Երևան 2010, 230-235
Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ
Աշնանացան ցորենի ցանքի ժամկետների օպտիմալացման հարցերը ՀՀ վերընթաց գոտիներում
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 40-45
|
Մ. Մանասյան , Ա. Գրիգորյան , Լ. Ասլանյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Ս. Սարգսյան
Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Գիրք/Book
Երևան - 2009, 70 էջ
Մ. Մանասյան , Ա. Գրիգորյան , Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Լ. Ասլանյան, Ս. Սարգսյան
Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Երևան - 2008, 67 էջ
Ա.Թ. Գրիգորյան , Ռ. Ս. Մկրտչյան
Բուսաբուծական ապրանքների շուկայական մրցունակության ապահովման կլիմայական գործոնը
2008 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն, 5-6, Մայիս-Հունիս, 2008, էջ 264-268
Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
Աշխարհագրություն - 6
2007 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ,.«Աստղիկ գրատուն», 2007, 94 էջ
Աշխարհագրություն - 6
2007 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք, «Աստղիկ գրատուն» 2007, 162 էջ
Ա. Գրիգորյան , Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան
Բնագիտություն - 5
2007 | Գիրք/Book
Դպրոցական դասագիրք, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 161 էջ
Ա. Գրիգորյան , Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան
Բնագիտություն 5 - 6
2007 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 96 էջ
Հ. Հարությունյան, Ա. Գրիգորյան
Լոռու մարզի մթնոլորտային խոնավացման առանձնահատկությունները և էկոլոգիական խնդիրները
2007 | Հոդված/Article
«Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնօգտագործման արդի խնդիրները և հեռանկարները», Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2007, էջ 76-79
Լոռու մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2003 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ. 2003, 13 մամուլ, 208 էջ
ՀՀ գետերի ջրի միջին տարեկան ջերմաստիճանի կախումը հուլիսյան միջին ջերմաստիճանից
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 130-134
|
ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը օդի ջերմաստիճանից
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 135-139
|
Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2002 | Գիրք/Book
Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)
Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2002 | Գիրք/Book
Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)
Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը)
2002 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ
ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը ջրհավաք ավազանի բարձրությունից
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 108-114
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի ջերմաստիճանի դիտարկումների ժամկետների և հաճախականության մասին (ՀՀ օրինակով)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 93-96
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101
|
Влияние Еревана на формирование территориальной структуры расселения и производства Республики Армения (Երևանի ազդեցությունը Հայաստանի արտադրության և տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի ձևավորման վրա)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 129-136 (ռուսերեն)
|
Ջրամբարների ազդեցությունը Հայկական ԽՍՀ գետերի ջերմային ռեժիմի վրա
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 126-131
|
Որոտան գետի ջերմային ոեժիմր և նրա անթրոպոգեն փոփոխությունները
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 160-169
|