Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գոհար Գուրգենի Ղամբարյան

Դասախոս | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Կրթություն
2010 թ. ավարտել է ասպիրանտուրան
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
2009 թ-ից ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում որպես դասախոս
2001 թ-ից ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիայում որպես գիտաշխատող:
1999 - 2000 թթ. Անտառային գիտափորձարարական կենտրոն ՓԲԸ-ում որպես քարտեզագիր
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրական ֆակուլտետում որպես ավագ լաբորանտ:
1996 թ. ՀՀ ԳԱ Երկրաբանական ինստիտուտի աշխարհագրության բաժնում որպես գիտաշխատող (թեման`«Զանգեզուրի բնատարածքի օգտագործումը տարաբնակեցման, անցանելիության և ռեկրեացիայի նպատակներով»)

Դասավանդում է.
Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն

Սեմինավարում է.
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման հիմունքներ
 • Աշխարհագրության հետազոտության մեթոդներ
 • Տուրիզմի հիմունքներ
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների աշխարհագրություն
 • Հայաստանի աշխարհագրություն

  Հետազոտական հետաքրքրությունների ոլորտները
 • Տեսական աշխարհագրություն
 • Հասարակության տարածքային կազմակերպման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները
 • Ռեգիոնալ զարգացման առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները
 • Ռեգիոնալ տնտեսական քաղաքականություն
 • Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության զարգացման խնդիրները, հնարավորությունները, հեռանկարները
 • Բնակչության աշխարհագրություն
 • Քարտեզագրություն

  Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference : Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography; Tbilisi, 2013

  Լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն

 • Հայաստանի տարաբնակեցման փոխակերպման միտումները հետխորհրդային տարիներին
  2022 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #3, էջ 182-193
  |
  Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության հիմնախնդիրները
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 199-209
  |
  Ներդրումները ՀՀ տնտեսական զարգացման գործընթացում
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 68-78
  |
  Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139
  |
  Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
  Տեղեկատվական պատերազմում օտարերկրյա «հեղինակների» ներգրավվածության խնդիրների շուրջ
  2020 | Հոդված/Article
  «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 12-30
  Գ. Ղամբարյան , Վ. Մխիթարյան
  Տեղեկատվական պատերազմ. Սևանա լճի ավազանի բնակավայրերը XIX դարի 30-ականներին
  2020 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 29-44
  ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները «Աճի բևեռներ և կենտրոններ» հայեցակարգի համատեքստում
  2020 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., 2020, 270 էջ, Հայաստան
  ՀՀ տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ԵԱՏՄ շրջանակներում
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 192-200
  |
  ՀՀ վարչատարածքային բաժանման սկզբունքները (մարզկենտրոնների տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկությունները)
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 200-207
  |
  Законы и закономерности территориальной организации общества
  2015 | Հոդված/Article
  “Modern Problems of Geography and Anthropology”dedicated to the 140th birthday anniversary of Alexandre Javakhishvili. 2015, p. 331-334
  |
  Մխիթարյան Վ. Գ., Ղամբարյան Գ. Գ.
  Տարաբնակեցում: Բնակչության խտությունն ըստ վերընթաց գոտիների: Քաղաքային տարաբնակեցում: Արդյունաբերություն
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի աշխարհագրական ատլաս,Երևան, Մանմար, էջ 36-39
  Տուրիզմը որպես «աճի բեվեռների» եվ «աճի կենտրոնների» զարգացման հենք (ՀՀ օրինակով)
  2015 | Հոդված/Article
  «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 316-318
  ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության ընտրության հարցի շուրջ
  2015 | Հոդված/Article
  «ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, էջ 105-109
  Законы и законамерности территориальнох организации общества (ТОО)
  2015 | Հոդված/Article
  “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 331-334 p.
  Теоретические основы региональной экономической политики
  2015 | Հոդված/Article
  “Modern problems of geography and anthropology” proceedigs of International Conference: Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili, Tbilisi, 324-327 p.
  Теория “центров развития и центров роста” и региональная политика
  2013 | Հոդված/Article
  Материалы международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси 7-9 ноября, 2013. Сборник трудов. Тбилиси, 2013, с. 223-226
  Теория “полюсов и центров роста” и региональная политика
  2013 | Հոդված/Article
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference: Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography: collected papers new series N 5(84), Tbilisi, 223-226 p.
  Բաբկեն Հարությունյան , Գոհար Ղամբարյան
  Հայաստանի պատմության ատլաս, Գ մաս
  2012 | Գիրք/Book
  Մանմար, Երևան, 104 էջ
  Տուրիստական հոսքերի ձևավորման և զարգացման ժամանակակից միտումները
  2012 | Հոդված/Article
  Տարեգիրք 2012, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, էջ 461-472
  ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման առանձնահատկություններն ու միտումները
  2012 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տարեգիրք, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 473-483
  “Աճի բևեռ և կենտրոն” հայեցակարգի աշխարհագրական մեկնաբանությունը
  2011 | Հոդված/Article
  Վալեսյան Լ.Հ. 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր,Երևան, էջ 68-77
  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ
  2001 | Գիրք/Book
  Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ