Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Հրաչյա Ռոբերտի Շահնազարյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1978 թ-ին Երևանի Պետական Պոլիտեխնիկական Ինստիտւտ, Ճարտարաշինարարական ֆակուլտետ

Աշխատանքի փորձը
2002 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ, դաասխոս
1998 - 2002 թթ. Հայինժնախագիծ ինստիտուտ, Գեոտեխնիկական լաբորաոտրիայի ավագ մասնագետ
1979 - 2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Լաբորատորիայի վարիչ

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունների որոշում, գրունտների մեխանիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

(+374 10) 57-68-38

Հրաբխային խարամի, տուֆի փոշու և կավային նյութից կազմված օպտիմալ խառնուրդների ջրաֆիզիկական հատկությունները
2013 | Թեզիս/Thesis
Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Ուռչող կավերի կարծր մասնիկների խտության որոշման ծավալաչափական մեթոդի առանձնահատկությունները
2010 | Թեզիս/Thesis
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2010թ. նոյեմբեր 18-19
Օպտիմալ կազմով խառնուրդների սահքի և սողքի դիմադրության ուսումնասիրությունները
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 8-16
|
Տարբեր ուռչող կավերի խառնուրդից ստացված միասնական բաղադրիչի կիրառումն անջրանցիկ գրունտային խառնուրդների պատրաստման ժամանակ
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, 2009, էջ 20-22
Կրաքարային փուշու քանակության ազդեցությունը ուռչեղ կավերի ուռչման ճնշման և ջրաթափանցելիության վրա
2007 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о земле, 2007, LX N1, էջ 53-55
Месчян С.Р., Шахназарян Г.Р.
О прогнозе длительных дефформаций глинистых грунтов при простом сдвиге
1984 | Հոդված/Article
Доклады академии наук Армянской ССР, 1984-3, с. 125-129