Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Կամո Բորիսի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթությունը
բարձրագույն, ԵՊՀ, 1984 - 1989 թթ.

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Պաշտոնը
ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աստիճանը
աշխ. գիտ. թեկնածու, 2005 թ., ՀՀ, ք. Երևան

Գիտական կոչումը
Դոցենտ, 2012 թ, Երևան

Աշխատանքային գործունեությունը (տարեթիվը, կազմակերպությունը, պաշտոնը)
1981 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, 3-րդ կարգի բանվոր
1981 - 1984 թթ. ծառայություն ԽՍՀՄ զինված ուժերում, պահեստի լեյտենանտ
1984 թ-ին Ագարակի հանքաշինական վարչություն, էլեկտրաեռակցողի օգնական
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ, ուսանող
1990 - 1991 թթ. Հայկական աշխարհագրական ընկերության գիտական գրադարանի վարիչ
1991 - 1993 թթ. ԵՊՀ, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից, թարգմանիչ և պատասխանատու քարտուղար
1993 - 2005 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, լաբորանտ
2005 - 2007 թթ. Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, դասախոս
2007 թ-ից մինչ օրս Ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Աշխարհագրության և գրականության առընչությունները, հայ գրական երկերի աշխարհագրական նյութի ուսումնասիրություն, աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը, հայրենագիտություն

Ատենախոսության թեման. ա) թեկնածուական, բ) դոկտորական
ա) թեկնածուական - «Աշխարհագրական - հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը)»

Ուսումնական գործունեությունը (դասավանդվող դասընթացները, դասընթացի անվանումը, բաժինը)
Մայրցամաքների աշխարհագրություն - աշխարհագրություն, (բակ.)
Մայրցամաքների կլիման և ջրագրությունը - ջրաօդերևութաբանություն (բակ.)
ՀՀ հատուկ պահպանվող տարածքները և Կարմիր Գիրքը - աշխարհագրություն (բակ.)
ՀՀ բնական և պատմամշակութային հուշարձաններ - աշխարհագրություն (բակ.)

Գիտահետազոտական թեմաներ, ակադեմիական դրամաշնորհներ, պարգևատրումներ, պատվոգրեր
ԵՊՀ ՈւԳԸ պատվոգիր, Երևան, 2000 թ.:
ԵՊՀ պատվոգիր, ԵՊՀ թերթին պարբերաբար թղթակցելու և 2000-րդ համարի լույս ընծայման առիթով, 2004 թ.:

Անդամակցությունը ա) գիտական այլ խորհուրդների, բ) հասարակական կազմակերպությունների (տարեթիվը, կազմակերպության անվանումը, կարգավիճակը)
ա) Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ընդլայնված խորհրդի անդամ
բ) Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ 1991 թ-ից

(+374 10) 55-06-61

Տեխնիկական մշակաբույսերի մշակման ագրոկլիմայական նախադրյալների գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 120-128
|
Իմ սրտի 55 կտորները
2017 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 60 էջ, Հայաստան, Երևան
Խոզնավար (Աշխարհագրական-հայրենագիտական ակնարկ)
2017 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 54 էջ, Երևան
Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10
|
Ալեքսանյան Կ.Բ. , Գրիգորյան Ա.Թ.
Ծրագիր «Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն» դասընթացի, ֆիզիկական աշխարհագրության հիմնական դասընթացների ծրագրեր և ուսումնամեթոդական նյութեր
2011 | Հոդված/Article
Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2011, էջ 61-70
Հայաստանի քաղաքները, Մեղրի (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 30 գունավոր լուսանկարներով)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010, 52 էջ
Ալեքսանյան Կ.Բ. , Պոտոսյան Ա.Հ., Մանասյան Դ.Մ.
Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Աֆրիկայի արաբական երկրները)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2010, 134 էջ
Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ,
2009 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, «Դպիր» հրատարակչություն, Գյումրի, 2009, էջ 317-321
Հայաստանի քաղաքները. Ագարակ (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 25 գունավոր լուսանկարներով)
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009, 52 էջ
Աշխարհագրությունը և գրականությունը
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատարակչություն., 145 էջ
Աշխարհագրության արվեստն ու գիտությունը
2007 | Հոդված/Article
Թարգմանչական աշխատանք
Երևան, 2007, 90 էջ
Ս.Բաբայան, Կ. Ալեքսանյան
Բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները որպես տուրիզմի զարգացման նախադրյալներ Լոռու մարզում
2007 | Հոդված/Article
խնդիրները և հեռանկարները (գիտական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու), Վանաձոր-2007, էջ 40-46
Ազգային Ատլասը հարստություն է
2007 | Գիրք/Book
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2007, N01-2, էջ 117-119
Աշխարհագրական գիտության և գեղարվեստական գրականության փոխառնչությունները (հայ գրականության օրինակով)
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան, Հայկական Աշխարհագրական Ընկերության 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2006, էջ 93-97
Географо-краеведческий материал в армянских литературных произведениях
2005 | Հոդված/Article
„Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов” (материалы конференции посвященной 70-летию географического факультета ЕГУ), Е-2005, стр. 162-164
Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը միջնադարի հայ քնարերգու բանաստեղծների ստեղծագործություններում
2003 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», N0 1-2, Ե-2003, էջ 82-85
Աշխարհագրական տարածության և գեղարվեստական տարածության դրսևորումները Էմինի բանաստեղծություններում և Րաֆֆու ուղեգրություններում
2000 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու», N0 2, Ե-2000, էջ 137-142
Աշխարհագրական տեղեկությունները Րաֆֆու «Երկու ամիս Աղվանից և Սյունյաց աշխարհներում» ուղեգրության մեջ
2000 | Հոդված/Article
«Իրան-Նամե» արևելագիտական հանդես, N0 35, Ե - 2000, էջ 68-69