Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Լիլիթ Մարտինի Սարգսյան

Ասիստենտ | Սերվիսի ամբիոն
Ծնվել է 1976 թ. Երևան քաղաքում:

1992 - 1997 թթ. Ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետը:

1997 - 1999 թթ. Աշխատել է Երևանի թիվ 172 միջնակարգ դպրոցում որպես ուսուցչուհի:
2000 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանում որպես լաբորանտ- դասախոս,
2003 - 2013 թթ. ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում՝ որպես դասախոս:

Մասնագիտական փորձը`
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտական ծրագրերում գիտաշխատող, ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս:
2009 թ-ին GEO Gyumri ՀՀ իռիգացիայի ատլաս, Հայաստանի բնակչության և մշակույթի ատլաս
2009 թ-ին GEO HRAZDAN Հրազդան քաղաքի շրջակա միջավայրի վերլուծություն,
2004 - 2006 թթ. Բնական ռեսուրսների կառավարում և աղքատության կրճատում-փորձագետ,
2004 թ-ին Համայնքային անտառների կառավարման պլաններ, փորձագետ, 2005 թ. Ազգային անտառային ռազմավարություն,-փորձագիտական խմբի անդամ:
2003 թ-ին «դեպի կայուն քաղաքներ», 21-րդ դարի տեղական օրակարգերի ուղեցույց անցումային տնտեսությամբ երկրների քաղաքների համար /Հրազդան, Չարենցավան քաղաքների օրինակով, Երևան-Բաքու-Թբիլիսի, տեղական կոորդինատոր, փորձագոտ,
2001 - 2002 թթ. Հրազդանի կիրճի բնապահպանական ծրագիր, Ծրագրի կոորդինատոր:

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
• Աշխարհագրության դասավանդման մեթոդիկա
• Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Բնակչության աշխարհագրություն
• Երկրագրություն
• Զբոսաշրջության կենտրոնների աշխարհագրություն
• Հայաստանի բնական և պատմաճարտարապետական հոուշարձանները
• Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
• Սոցիալ- մշակութային ծառայության և զբոսաշրջության ներածություն
• Տարածաշրջանների և պետությունների ռեգիոնալ աշխարհագրություն
• Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն

Ամուսնացած չէ:

Свободные экономические зоны и предпосылки их формирования в Республике Армения
2016 | Հոդված/Article
VII-й международной научно-практической конференции «Проблемы и пути социально-экономического развития: город, регион, страна, мир» (1-2 декабря 2016 года). Стр. 52-58
|
Դասընթացի ծրագիր «Սերվիսի մշակույթ»
2016 | Գիրք/Book
«Արսեն Ժամհարյան» տպարան, 2016թ․, 32 էջ
Природные и историко-культурные предпосылки развития туризма в РА
2016 | Հոդված/Article
Проблемы туризмоведения, Сборник материалов, Ростов-на-Дону 2016, стр. 251-254
Արտադրության տարածքային–ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման հիմնախնդիրները անցումային տնտեսության պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N4,Երևան, 2015թ., էջ 108-112
Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան. համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը
2013 | Հոդված/Article
Երևան, 2013, 176 էջ
ГЕО Раздан
2009 | Հոդված/Article
Оценка состояния окружающей среды города Раздан с 2005 по 2008гг. (русск., арм.), UNEP GRID Arendal, ENVSEC, Ассоциация «За УЧР», Ереван, 2009
ГЕО Гюмри
2009 | Հոդված/Article
Оценка состояния окружающей среды города Гюмри с 2005 по 2008гг. (русск., арм), UNEP GRID Arendal, ENVSEC, Ассоциация «За УЧР», Ереван, 2009
ՀՀ և Եվրոպական հանձնաժոցովի միջև Եվրոպական հարևանության քաղաքականության շրջանակներում կնքած գործողությունների ծրագրով կայուն զարգացման և բնապահպանության ոլորտներում իրականացվող միջոցառումների մասին
2008 | Հոդված/Article
Հայստանի որոշ առաջնահերթ բնապահպանական հիմնախնդիրները ընդունված միջազգային պարտավորությունների համատեքստում (գիտա-կիրառական գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2008
Տնտեսության տարածքային կառուցվածք. բովանդակությունը, տեղը տնտեսաաշխարհագրական գիտական կատեգորիաներում
2007 | Հոդված/Article
Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Алпийского- Гималйского пояса. Ереван, 2007, с. 422-424
Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրները և հեռանկարները
2006 | Գիրք/Book
Երևան, 2006, 72 էջ
К вопросам территориальной структуры экономики и территориальной организации производства
2005 | Հոդված/Article
Материалы конференции, "Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов", Ереван, 2005, с. 235-236
Саркисян Л. , Даниелян К. , Андраник Саратикян, Юрий Погосян
Состояние окружающей среды г. Еревана
2005 | Հոդված/Article
Доклад за 2004-2005гг . UNEP GRID Arendal, Ассоциация "За УЧР", 2006, 107с.
Toward Sustainable cites
2004 | Հոդված/Article
Guideline to Local Agenda 21 for Countries in Transition (on examples of Armenia, Azerbaijan and Georgia) (with Karine Danielyan, Gevorg Arakelyan, Armine Nanyan in Russian, Armenian ), Yerevan, 2004
The culture of living in the seismo active zone as the one of preconditions of sustainable development
2004 | Հոդված/Article
Abstr. Of papers of the V General Assembly of Asian seismological commission, Yerevan, 2004, p. 219
Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
2002 | Հոդված/Article
Աշխարհագրություն 2001 «Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները», Երևան, 2002, 134-138 էջ
ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի կառուցվածքային տեղաշարժերի վերլուծության և կանխատեսման հարցերի շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, 124-131 էջ
Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
2001 | Գիրք/Book
Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ