Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սարգիս Սամվելի Քելյան

Դոցենտ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. Վ. Թեքեյանի անվ. N 92 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավր)
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի
Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության (մագիստրատուրա)
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Երկրագիտության 005 խորհրդի ԻԴ 0401 երկրաբնապահպանություն մասնագիտացմամբ (ասպիրանտուրա)

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու (2012թ. Երևան)

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գէոէկոլոգիա, կայուն զարգացման հիմունքներ

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
Հորիզոնական դրենաժների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում

Դասավանդվող առարկաները
ՀՀ սպասարկման ոլորտի հիմնախնդիրները, Սերվիսային գործնեության կազմակերպման մեթոդները, Սերվիսագիտության տեսությունը և մեթոդաբանությունը, Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70
|
Современная концепция экотуризма
2017 | Հոդված/Article
Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 75-78
|
Келян С. С. , Думикян П. А.
Проблемы развития экологического туризма в республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 79-82
|
Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
Ն. Լ. Մելիքյան, Ն. Գ. Ալոյան, Ս. Ս. Քելյան
Հորիզոնական դրենաժների մոտ գրունտային ջրերի մակարդակի խզման մասին
2014 | Հոդված/Article
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի տեղեկագիր, N1, 2014, էջ 54-59
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան , Ա. Վ. Պողոսյան
Հորիզոնական դրենաժների աշխատանքի ուսումնասիրումը մաթեմաթիկական անալոգիայի եղանակով
2012 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N1-2, 2012, էջ 80-85
Մասիսի տարածաշրջանի հորիզոնական փակ դրենաժային համակարգերի հիմնախնդիրների մասին
2011 | Հոդված/Article
Ագրոգիտություն գիտական ամսագիր, N11-12 ,2011, էջ 605-610
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան , Ն. Գ. Ալոյան
Միջդրենաժային գրունտային ջրերի մակարդակների իջեցման ժամանակահատվածի որոշման եղանակ
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնելեգիաներ և կառավարում,N7 2011, էջ 242-247
Ն. Լ. Մելիքյան, Ս. Ս. Քելյան
Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական բաց դրենաժների որոշ հիմնախնդիրներ
2011 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N6, 2011թ., էջ 269-281
Ն. Լ. Մելիքյան, Ա. Ն. Երոյան, Ս. Ս. Քելյան , Ա. Վ. Պողոսյան
Արարատյան հարթավայրի բաց հորիզոնական դրենաժների արդյունավետության մասին
2011 | Հոդված/Article
Հայաստանի շինարարների տեղեկագիր գիտական աշխատանքների ժողովածու N8-9,2011թ., էջ 62-71
Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30
|