Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոն
Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոն
Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Սերվիսի ամբիոն
Կայուն զարգացման կենտրոն
Կիրառական երկրաբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Կլիմայական տեխնոլոգիաների հայկական ուսումնագիտական ցանց»