Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>

Բակալավրիատ

Պատմություն

Արվեստաբանություն

Մշակութաբանություն

Կովկասագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն


Մագիստրատուրա

Հայոց պատմություն

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն

Կովկասագիտություն

Համաշխարհային պատմություն

Մշակութաբանություն

Արվեստաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Հայագիտություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ռուսական մշակույթը հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 97 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Հոդված/Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|
Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համատեքստում (1991-2000 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: 2017, էջ 33-39
|
Патоодонтология трех миров: севанский бассейн, южнорусские степи и северный Кавказ
2017 | Թեզիս/Thesis
VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 39
|
Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Армения)
2017 | Թեզիս/Thesis
VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 38
|