Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հնագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուտարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հնագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանության» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար