Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Արվեստաբանության» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուս. տարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (առանց եզրափակիչ գնահատման)
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
    2016 - 2017 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար