Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (առանց եզրափակիչ գնահատման)
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (եզրափակիչ գնահատման)
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքային շրջանի ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Պատմություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հայագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար