Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>

Բակալավրիատ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

Տեղեկատվական անվտանգություն

Մագիստրատուրա
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա

 

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Вариационно-разностный метод решения двумерных линейных параболических уравнений с разрывными коэффициентами (Խզվող գործակիցներով երկրորդ կարգի գծային պարաբոլիկ հավասարումների լուծումը վարիացիոն-տարբերական մեթոդով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 3-10 (ռուսերեն)
|
Asymptotic estimates of the number of solutions of systems of equations with determinable partial Boolean functions (Որոշելի մասնակի բուլյան ֆունկցիաներով հավասարումների համակարգերի լուծումների քանակի սահմանային գնահատականներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-131
|
On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Lower bounds (Վերջավոր դաշտում մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գծայնացված ծածկույթները: Ստորին գնահատական)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-126
|
Դ. Ա. Գրիգորյան
On the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 37-46
|
Դ. Ս. Սարգսյան
On the possibility of group-theoretic description of an equivalence relation connected to the problem of covering subsets in finite fields with cosets of linear subspaces (Վերջավոր դաշտերում ենթաբազմությունները գծային տարածություների հարակից դասերով ծածկելու խնդրի հետ կապված համարժեքության հարաբերության խումբ-տեսական նկարագրության հնարավորության մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-27
|