Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>

Բակալավրիատ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

Տեղեկատվական անվտանգություն

Մագիստրատուրա
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական ևծրագրային ապահովում
Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա

 

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
On connected component distribution of random block-hierarchical networks using the automated system xRandNet (Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի կապակցված կոմպոնենտների բաշխման հետազոտումը ավտոմատացված xRandNet համակարգի օգտագործմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 34-40
|
Ա. Վ. Մինասյան
On the minimal coset covering of the sets of singular and nonsingular matrices (Հարակից դասերով մինիմալ ծածկույթներ վերասերված մատրիցների բազմության և չվերասերված մատրիցների բազմության համար)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 8-11
|
Uniqueness theorems for multiple Franklin series (Միակության թեորեմներ բազմապատիկ Ֆրանկլինի շարքերի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 241-249
|
Ա. Վ. Մինասյան
On the minimal coset covering for a special subset in direct product of two finite fields (Երկու վերջավոր դաշտերի արտադրյալի հատուկ ենթաբազմության մինիմալ ծածկույթի մասին)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 236-240
|
Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 62 էջ