Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     • Առաջին կուրս
      2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
     • Չորրոդ կուրս
      2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    • Ինֆորմատիկա (Համակարգչային գիտություն)
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • Առաջին լուծարքի ժամանակացույց
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • Երկրորդ լուծարքի ժամանակացույց
     2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտացում
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա» մասնագիտացում
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում» մասնագիտացում
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար