Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի
    • «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտացում
     2018 - 2019 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար