Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն:
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Առարկայական տարբերությունների վերահանձնման հանձնաժողովների կազմը և ժամանակացույցը
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար