Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ և առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացների քննությունների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար