Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • Շաբաթ օրվա դասացուցակ
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Եզրափակիչ գնահատման քննությունների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
Կոնտակտներ
Դեկան` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահրամ Դումանյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-56
(ներքին 10-56),
cs@ysu.am