Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
    • «Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     • «Ինֆորմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտություն
      2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
     • «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտացում
      2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
     • «Տեղեկատվական անվտանգություն» մասնագիտություն
      2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
     • «Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ» մասնագիտացում
      2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Առաջին կուրս
     2017 - 2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի
    • Երկրորդ կուրս
     2017 - 2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    2017 - 2018 ուստարվա առաջին կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար