Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     • Առաջին կուրս
      2017 - 2018 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երկրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Երրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
     • Չորրորդ կուրս
      2017 - 2018 ուս. տարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Երկրորդ ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    Առկա ուսումնական համակարգով սովորողների համար
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ակադեմիական պարտքերի ժամանակացույց
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    Հեռակա ուսումնական համակարգով սովորողների համար
   • Առարկայական տարբերությունների մարման ժամանակացույց
   • ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (հեռակա)
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Քաղաքական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
    • «Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Տարածաշրջանային քաղաքականություն» մասնագիտացում
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» և «Հանրային քաղաքականություն» մասնագիտություններ
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Մագիստրատուրայի թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
   • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
   • Միջազգային հարաբերությունների բաժնի մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
  • Քաղաքական գիտության պատմություն և տեսություն
  • Հանրային կառավարում
  • Հանրային քաղաքականություն
  • Քաղաքական ինստիտուտներ - գործընթացներ
  • Դիվանագիտություն (իրավունք, ծառայություն և պատմություն)
  • Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և պատմություն (նորագույն շրջան)
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ