Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման կայացման կարգն ու առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Երևան, «Եվրոպական համալսարան», գիտական հոդվածների ժողովածու, տերեգիրք, 9 (2018), էջ 240-252
Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2018 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2018, 172 էջ
«Հավաքական անվտանգության» ու «կանխարգելիչ ինքնապաշտպանության» պարադիգմները ՀՀ ռազմական անվտանգության ապահովման դիսկուրսում
2018 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», «ԱԵԳՄՄ» հրատ., Երևան, 2018, 1, 162-167 էջ
|
ՀՀ դաշինքային քաղաքականության հիմնախնդիրները «Հավաքական անվտանգության» հայեցակարգի իրացման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Լիմուշ» տպարան, «Հայկական Բանակ» 2018, 4 (98), 25-32 էջ
|
Քաղաքական էլիտայի ձևավորման և սահմանման խնդիրների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 13-21
|
Տեղեկատվական հասարակությունը արդյունավետ կառավարման երաշխիք
2018 | Հոդված/Article
Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 279-284
|
Проблема рекрутирования и эффективности политической элиты
2018 | Հոդված/Article
Междисциплинарный научно-практический журнал «СОТИС», Изд. «Наука», 5(91) август-сентябрь, Москва 2018, стр. 73-78
|
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և ՀՀ անվտանգության մերօրյա մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 17-29
|
«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
2018 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ
|