Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Լրագրություն» մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Չորրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (հեռակա համակարգի)
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ» մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Լրագրություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հաղորդակցություն, մեդիա և հասարակություն» մասնագիտություն
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար