Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Դավիթ Վլադիմիրի Պետրոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
1988 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2004 թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտոր
2011 թ. պրոֆեսորի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1982 թթ. «Երևանի համալսարան» թերթի պատասխանատու քարտուղար
1982 - 2007 թթ. Երևանի համալսարանի հրատարակչության ավագ խմբագիր
2001 - 2004 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2004 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2007-2017 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մամուլի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2017 թ. մինչ այժմ- Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի վարիչ
2001 թ. մինչ այժմ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ մամուլի պատմություն
Գիտահետազոտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ մամուլի պատմություն, նոր մեդիայի զարգացման արդի միտումներ, առցանց և տպագիր մամուլի, լրագրողի մասնագիտական ինքնության և ազգային ինքնության փոխառնչություններ, լրագրողական տեքստի, լրագրող-լսարան երկխոսության հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԲՈԿ-ի 012 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ և մրցանակներ
2017 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Էլ. հասցե
davidpetrosyan@ysu.am

Անհատի ինքնության նոր որակները վիրտուալ իրականության մեջ («Ֆեյսբուքի» հայ օգտատերերի օրինակով)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 76-82
|
Հայ մամուլը XX դարասկզբի քաղաքական, մշակութային գործընթացների համատեքստում (քննական ակնարկ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 87-95
|
Мифологема дороги в армянских медиатекстах
2021 | Հոդված/Article
Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151
Հայ արվեստը հայաստանյան մշակութային կայքերում. փոխակերպման միտումներ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 85-91
|
Ճանապարհի իմաստավորումը հայաստանյան մեդիադիսկուրսում
2020 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 16-27
Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”)
2019 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48
|
Субьективное время в современных армянских медиатекстах
2019 | Հոդված/Article
Век информации. 2019, Том 7, N 1, стр. 59-67
|
Ներքին ժամանակը Հովհաննես Թումանյանի խմբագրականներում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ: 2019, 1(2), էջ 13-19
|
Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11
|
Հեղինակի ներքին ժամանակը հայկական մեդիատեքստերում (2018 թ. ապրիլ-մայիս)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 83-90
|
Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ*
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258
|
Д. В. Петросян , Е. К. Рева
Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524
|
Հայ պարբերական մամուլի պատմություն. 1920-1922 թթ., հատոր 2, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 2017, 787 էջ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 1(61), էջ 244-249
|
The new achievement of the armenian press historians
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2018, N 1 (16), էջ 233-237
|
Ազգության և քաղաքական ազատության խնդիրները «Փորձ» ամսագրում (1876-1881թթ.)
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1(13), էջ 155-166
|
Հայոց համալսարանի քաղաքակրթական արժեւորման խնդիրները Հայաստանի առաջին Հանրապետության մամուլում
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 57-62
|
Ներքին երկխոսության արժեբանական շերտերը հայկական մեդիատեքստերում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 71-77
|
Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183
|
Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива
2017 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.
Քաղաքակրթական միջավայր և գեղարվեստական պատում (Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1 /53/ ը /ԺԴ/ տ., 88-96 էջ
|
Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում
2016 | Հոդված/Article
Դպրատուն. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1/4/, 47-58 էջ
|
Толерантность как модель социального общения в армянских медиатекстах (на примере газеты "Аравот")
2015 | Հոդված/Article
Ценностные ориентиры современной журналистики. 2015, стр. 75-80
|
Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում
2015 | Հոդված/Article
այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ
|
Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога
2015 | Հոդված/Article
МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53
|
Внутрилитературный диалог: Николай Добролюбов и Андрей Битов в контексте творчества А. С. Пушкина
2014 | Հոդված/Article
„Традиции образования и духовное наследие личности: идеи Н. А. Добролюбова и выдающихся мыслителей XIX - XXI вв. и современность”, Сборник докладов международных XXXVII «Добролюбовских чтений», изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2013, с. 9 - 14
Журналист и внутренний адресат в медиатекстах
2014 | Հոդված/Article
«Журналист. Социальные коммуникации, периодическое научно - практическое издание», Москва, 2014, стр. 124 - 130
Լրագրողը և ներքին հասցեատերը հայկական մեդիատեքստերում
2014 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, ապրիլ - հունիս, թիվ 2(46), Երևան, 2014, էջ 171 - 179
Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность национальной аудитории
2014 | Հոդված/Article
«Материалы международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»», Изд. - полиг. комплекс ИТАР - ТАСС, Москва, 2014, стр. 84 - 85
Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ)
2013 | Հոդված/Article
«Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171
Հակառակ հեռանկարի սկզբունքը ժամանակակից էսսեիստիկայում /Մ. Գալշոյան և Վ. Աստաֆև/
2012 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2012, էջ 137 - 142
|
Личность писателя и время (к публицистике Валентина Распутина)
2012 | Հոդված/Article
„Перспективы возрождения и модернизации России-от Н. А. Добролюбова до наших дней” Сборник докладов Международной научной конференции ,,XXXVI Добролюбовские чтения,, Нижний Новгород, Изд. Гладкова, 2012, стр. 195 - 199
Սերգեյ Աղաջանյան, Գուրգեն Մահարու արձակի պոետիկան
2012 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան 2012, էջ 201 - 204
|
Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914)
2011 | Գիրք/Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ
|
Принцип обратной перспективы в современной эссеистике (М. Галшоян и В. Астафьев), Наследие Н. А. Добролюбова в 21 - ом веке: миссия человека и гражданина в глобальном мире
2011 | Հոդված/Article
Сборник докладов 35 - ой Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Добролюбовские чтения,, и Всероссийской научной конференции (с международным участием) ,,Семья: от частной жизни-к гражданскому служению,, , Изд. Гладкова, Нижний Новгород, 2011, стр. 187 - 191
Միֆական ժամանակը Մուշեղ Գալշոյանի էսսեներում
2011 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան 2011, էջ 65 - 70
|
Ժուռնալիստական կրթության առաջնային իրողությունները
2010 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010, էջ 16 - 20
Соотношение нравственного и творческого в журналистском образовании
2010 | Հոդված/Article
“Обучение, тестирование и оценка, Материалы десятой международной конференции„ , Нижний Новгород, 2010, стр. 147 - 152
|
Творческое наследие Н. А. Добролюбова в оценке армянской демократической интеллигенции (1860 - 1870 - е годы)
2010 | Հոդված/Article
“Человек, семья, нация в контексте культуры”, Сборник докладов Всероссийской научной конференции “Добролюбовские чтения-2010” и Всероссийской научно-практической конференции “К молодой семье через культуру”, Изд. Гладкова, Нижний Новгород,2010,стр. 20 - 23
|
Սարոյանի ճշմարտության ետևից
2009 | Հոդված/Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 3, Երևան 2009, էջ 163 - 164
|
Մեծ հոգիների դրաման Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009,
էջ 40 - 46
|
Գեղեցկի և ճշմարտի գեղագիտական արտացոլման հիմնախնդիրների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Ալ. Շիրվանզադե, Գ. Լևոնյան բանավեճը <<Մշակի>> էջերում, 1917թ.,<<Լրաբեր հասարակական գիտությունների>>, 2007, էջ197-208:
Բանավեճ քննադատական նոր սկզբունքների շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Բ. Իշխանյանը և իր ընդդիմախոսները արևելահայ պարբերականների էջերում 1909 - 1911թթ., «Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», պրակ Ը, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 197 - 211
Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում
2007 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
Էմիլ Զոլայի ստեղծագործությունները հայ մամուլի տեսադաշտում (19 - րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Ը, Ե, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 128 - 147
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2006, թիվ 2, էջ 85-91
Ֆուտուրիզմը և հայ գրականան կյանքը 1910-ական թվականների արևելահայ մամուլում
2006 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես»,Բ /Զ/, 2006, էջ 185-206
Ինքնուրու՞յն, թե՞ թարգմանական ուսումնասիրություններ
2006 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա., տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ է, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 73 - 82
Երկու անդրադարձ Հ. Թումանյանի բանահյուսական մշակումներին
2006 | Հոդված/Article
«Նիկոլ Աղբալյանի ծննդյան 130 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 2006, էջ 160 - 170
Անհատականությու՞ն, թե՞ ազդեցություններ. Վ. Տերյանի պոեզիան արևելահայ մամուլի տեսադաշտում
2006 | Հոդված/Article
«Նորք», 2006, էջ 151 - 159
Գրական դատի մի դրվագ արևելահայ մամուլի էջերում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 40-47
|
Երկփեղկված գրականության հիմնախնդիրները հայ մամուլի էջերում
2005 | Հոդված/Article
«Հայկազյան հայագիտական հանդես», Բեյրութ, 2005, էջ 55-60
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 1, էջ 127-135
Սիամանթոյի պոեզիայի առնչությունները սիմվոլիզմի հետ և հայ մամուլը (1900 -1910 - ական թթ.)
2005 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», ԺԲ, դեկտեմբեր, 2005, էջ 79 - 86
Սիմվոլիզմը Մ. Մեծարենցի պոեզիայում. բանակռիվ արևմտահայ մամուլի էջերում
2005 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Բ /Դ, Երևան, 2005, էջ 46 - 57
Մի էջ հայ բանապայքարի պատմությունից (Ռ. Դրամբյան - Հ. Թումանյան)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 127-135
|
Ֆրեդերիկ Ֆարրարի քարոզների թարգմանության արձագանքները հայ մամուլում (1901-1902թթ.)
2004 | Հոդված/Article
«Էջմիածին», 2004, Է-Ը, էջ 104-110
Սկզբունքների բացառման ճանապարհով
2004 | Հոդված/Article
«Ի սկզբանէ էր Բանն» (ժողովածու, Ե.,ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2004, էջ 123 - 130
Հետադարձ հայացք երկու մոտեցումով
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Դ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 228 - 238
Մամուլը և «մերձգրական դիլետանտիզմը»
2003 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա.,տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ Զ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 135 - 142