Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Կենդանաբանության ամբիոն
Տիգրան Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոն
Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կեսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
«Համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Ընդհանուր կենսաբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Կառուցվածքային կենսաֆիզիկայի» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիա
«Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի» գիտահետազոտական լաբորատորիա
Կենսաէթիկայի կաբինետ