Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Միջազգային եւ Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ
|
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
2020 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ
|
Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy
2020 | Գիրք/Book
Monograph, «Hayrapet» publishing house, Yerevan, 2020, 256 pp.
|
Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики
2019 | Հոդված/Article
Монография, отв. ред. Залесны Я., Москва, «Норма», 2019, 672 стр. (61-104)