Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Մարկոսյան , Տիգրան Դադունց
Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում
2020 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Գրիգոր Չոբանյան
Ազգայնացում և սեփականազրկում. Պետությունների իրավունքը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 62-73
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Գիտագործնական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 64 էջ
|
Մանասյան Ա. , Ջաբաղյան Ս․
ՀՀ նախագահի եւ վարչապետի անձեռնմխելիության ինստիտուտն ու դրա հաղթահարումը խորհրդարանական կառավարման համակարգում. տեսական եւ գործնական հիմնախնդիրներ
2020 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 1-2 (247-248), 2020, էջեր 3-18
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ
|
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
2020 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ
|
Constitutional Stability as an Important Prerequisite for Stable Democracy
2020 | Գիրք/Book
Monograph, «Hayrapet» publishing house, Yerevan, 2020, 256 pp.
|
Независимость и подотчетность судебной власти в контексте анализа пределов народовластия
2019 | Հոդված/Article
Межународный научно-аналитический журнал Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ "Диалог: политика, право, экономика", 2019, N 3 (14), стр. 39-44