Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Նորմատիվ իրավական ակտերի «հորիզոնական» աստիճանակարգության հիմնախնդիրները Հայաստանի սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի» գիտագործնական հանդես 1(5), Երևան, 2021, էջ 50-58
|
Նկատառումներ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի՝ փորձաքննություններին վերաբերող դրույթների վերաբերյալ
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 84-95 էջեր
|
Общая характеристика института подсудности и методологические проблемы правового регулирования в новом уголовно-процессуальном кодексе РА
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 68-83 էջեր
|
Некоторые особенности правового регулирования досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения
2021 | Հոդված/Article
Защита прав человека в периоды внешнеполитической напряженности : материалы Всерос. науч-практ. конф. с Меж-дунар. участием (Саранск, 26 мар. 2021 г.): в 2 ч. / [редкол.: Г.П. Кулешова и др.] ; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск, 2021. – Ч. 1. – с. 15-18
|
Աշխարհագրական նշումների, ծագման տեղանունների և երաշխավորված ավանդական արտադրանքի պաշտպանության առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Եր. 2021, մարտ 1 (53), 92-97 էջերը
Anahit Manasyan , Monika Smusz-Kulesza, Alla Fedorova
European Social Charter and Case-Law of the European Committee of Social Rights
2021 | Գիրք/Book
Training Programme for Judges, Kiev, Council of Europe, 2021, 228 pp.
Տիգրան Մարկոսյան , Անահիտ Սանթրոսյան
Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» պարբերական 1(8), Երևան, 2021, էջ 86-97
|
Անի Դանիելյան
Գաղտնի գործողությունների հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 110-123 էջեր
|
Некоторые вопросы интеграции института задержания в общую логику судебного контроля над ограничением фундаментального права на личную свободу
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 104-109 էջեր
|
Արմեն Հովհաննիսյան , Առնոլդ Վարդանյան
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ միակողմանի հայտարարությունը կամ բարեկամական կարգավորումը հաստատելու վերաբերյալ որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 96-103 էջեր
|