Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Գործն ըստ էության չլուծող դատական ակտը բեկանելու վճռաբեկ վերանայման լիազորությունը դատական վերանայման իրավունքի և արդարադատության արդյունավետության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 61-67 էջեր
|
Ցուցմունքի դատական դեպոնացման օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկություններն ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 55-60 էջեր
|
Սերժիկ Ավետիսյան
Հատուկ կատեգորիայի անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու արդի հիմնախնդիրները ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրության
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 50-54 էջեր
|
Александр Назаров
Некоторые аспекты совершенствования современного досудебного уголовного судопроизводства России
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 43-49 էջեր
|
Համագործակցության վարույթի իրավական կարգավորման որոշ հարցերը՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 35-42 էջեր
|
Леонид Головко
Международная правовая помощь по уголовным делам VS цифровизация уголовного судопроизводства: совместимы ли концепции в контексте новейшего законодательства США?
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 23-34 էջեր
|
Некоторые проблемы предварительных судебных слушаний согласно новому уголовно-процессуальному кодексу РА
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 4-10 էջեր
|
Александр Соловьёв
Об обстоятельствах, предопределяющих профессиональную квалификацию следователя
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 9-15 էջեր
|
Հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ. Խնդրի լուծու՞մ, թե՞ նոր խնդիրներ
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-10 էջեր
|
Արփինե Սարգսյան
Դատական վերահսկողության մի քանի հարցեր պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելիս
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 72-80 էջեր
|