Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սևակ Պողոսյան
Հանցագործության օժանդակողի հասկացությունը, օժանդակության տեսակները
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 68-71 էջեր
|
Արսեն Մարտիրոսյան
Դատախազական խմբի կողմից մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման և դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 61-67 էջեր
|
Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր
|
Նաիրա Արտաշեսյան
Փոխնակ մայրության ինստիտուտի կիրառման որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 47-51 էջեր
|
Օքսանա Դիլբանդյան
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի դատական ակտերի բնույթը և առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 38-46 էջեր
|
Կարեն Ավետիսյան
Վարչական դատարանի դատական ակտերի էությունը և իրավական նշանակությունը
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89),31-37 էջեր
|
Արթուր Վարդանյան
Կոոպերատիվի անդամի իրավական կարգավիճակը
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 22-30 էջեր
|
Ռուբինա Պետրոսյան
Խնամակալության և հոգաբարձության, խնամատարության ներքո գտնվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների բնակելի տարածության իրավունքի իրացման խնդիրները ՀՀ-ում
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-21 էջեր
|
Մանասյան Ա. , Մաքյան Մ․
Անձեռնմխելիության ինստիտուտի կատարելագործման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, թիվ 3-4 (261-262), 2021, էջեր 45-55
Տիգրան Մարկոսյան , Մանե Մարկոսյան
Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման և օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«Դատական իշխանություն» 3-4 (261-262), 2021, էջ 115-126
|