Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Ազգայնացում և սեփականազրկում. Պետությունների իրավունքը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 62-73
|
Անիջական ժողովրդաիշխանության հիմնահարցը խորհրդային Հայաստանի սահմանադրական զարգացման երկրորդ փուլում. ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2)2019; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 42-51
Ինքնավարության իրավական բովանդակությունը և ինքնավար մարմինների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 4-14
|
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 1)
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 15-26
|
Քրիստինե Գաբուզյան
Հայցային վաղեմության կիրառումն իրավունքների ինքնապաշտպանության դեպքում
2020 | Գիրք/Book
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 27-37
|
Ապրանքային նշանի համբավի (GOODWILL) իրավական պաշտպանության հիմնահարցերը
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 38-46
|
Աշխեն Սողոմոնյան
Տնտեսական ընկերությունների լուծարման կարգը
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 47-61
|
Օրինականության սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 62-69
|
Հաշտության համաձայնության տեսակները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 70-75
|
Արտակ Ղազարյան
Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով մասնավոր մեղադրանքի գործերով վարույթի ներդրվող մոդելի հիմնախնդիրների մասին
2020 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 76-85
|