Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Անի Կարենի Դանիելյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2019 - 2020 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ակադեմիա
2014 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա (գերազանցության դիպլոմ)
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Դատական իշխանության, դատավորի էթիկայի, գաղտնի քննչական (հետախուզական) գործողությունների, դատավարական հարկադրանքի միջոցների, մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության (դատական երաշխքիների վարույթի) հիմնախնդիրները, դատական վերանայման հետ կապված հարցերը

Աշխատանքային (մասնագիտական) փորձ
2012 - 2014 թթ. ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան դատավորի օգնական
2014 - 2016 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարան քրեական պալատի նախագահի ավագ օգնական
2016 - 2018 թթ. ՀՀ դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության վարչության պետ
2016 թ. մինչ օրս ԵՊՀ դասախոս
2017 - 2018 թթ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա՝ դասախոս
2018 - 2019 թթ. «Դիջիթեյն» ՍՊԸ՝ իրավաբան
2019 - 2020 թթ. Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի օգնական
2020 թ. մինչ օրս Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր
2021 թ. ՀՀ արդարադատության ակադեմիա՝ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեադատավարական էթիկա (հեռակա) (դասախոսություն), ՀՀ քրեական դատավարություն (սեմինար)

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
ՀՀ դատավորների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package (Word,Excel,Access)

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)

Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Գաղտնի գործողությունների հայեցակարգային առանձնահատկությունները ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
2021 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 2 (90), 110-123 էջեր
|
Նախնական դատական վերահսկողության առարկայի հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2018 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Հայաստան, 2(2), 293-309 էջ, 2018
Հանցանք կատարած լինելու կասկածը որպես կալանավորման պայման. գնահատման հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Հայաստան, 3-4 (80-81), 23-33 էջ, 2018
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողությունը՝ որպես սեփականության իրավունքի երաշխիք
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու 1(1) 2018), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջեր 321-335
А. Даниелян , Г. С. Казинян
Проблемы правового регулирования заключения под стражу по Уголовно-процес-суальному кодексу Республики Армения
2018 | Հոդված/Article
Меры пресечения в уголовном процессе по законодательству Украины, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Молдова: сборник научных трудов (рос. мовою). – Киев: Национальная академия прокуратуры Украины, 2018, էջեր 76-87
Отдельные проблемы механизма судебного контроля за помещением лица в медицинское учреждение для производства экспертизы в уголовном судопроизводстве РА
2018 | Հոդված/Article
ХIV Державинские чтения в Республике Мордовия: материалы Междунар. науч-практ. конф. (Саранск, 26 апр. 2018 г.): в 2 ч.: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск: ЮрЭкс-Практик, 2018. – Ч. 1, էջեր 232-242
Օրենքով պահպանվող գաղտնիքի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկո-ղության առանձին հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2017 | Հոդված/Article
ХIII Державинские чтения в Республике Мордовия: материалы Междунар. науч-практ. конф. (Саранск, 21 апр. 2017 г.): в 2 ч.: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – Саранск : ЮрЭкс-Практик, 2017. – Ч. 1, էջեր 27-36
А. Даниелян , Г. С. Казинян
О некоторых проблемах судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2(72), Երևան, 2016, էջեր 39-54
Անի Դանիելյան , Դ. Զ. Ավետիսյան
Դատական վերահսկողությունը "բնակարանի խուզարկություն" քննչական գործողության նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն)
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն. 2016, 7 (205), Երևան, էջեր 70-83
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ
2016 | Գիրք/Book
Եր: Ասողիկ 2016. Հ. 3 - 460 էջ, (համահեղինակությամբ)