Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Հայկ Սամսոնի Մարտիրոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
1986 թ-ին ընդունվել է Ալ.Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 միջն. դպրոցը,

1996 թվականին ավարտել է Երևանի թիվ 192 միջն. դպրոցը և նույն թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը,

2000 թ-ին գերազանցությամբ ավարտել է իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրի լրիվ կուրսը և նույն թվականին ընդունվել է իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա,

2002 թ-ին պաշտպանել է «Քննիչի դատավարական ինքնուրույնությունը» թեմայով մագիստրոսական թեզը` ստանալով իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան,

2002 թ-ին ընդունվել է ԵՊՀ ասպիրանտուրա «Պետության և իրավունքի տեսությն և պատմության» մասնագիտությամբ։

2005 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը «Նախաքննության մարմինների կազմակերպման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում» թեմայով:

2002 թ.ից մինչ օրս ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս

2005 թ-ից ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի «Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության» ամբիոնի ասիստենտ

2017 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,իրավունքի հիմունքներ

Անդամակցությունը հասարակական կազմակերպություններին
ՀՀ իրավաբանների միություն

Համակարգչի իմացություն
Word, Excell, Access, Internet

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, Անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|
Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10
|
Հանրային կառավարման համակարգային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 41-48
|
Հասարակական կարծիքի դերակատարումն իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 43-52
|
Հասարակական ներգործության մեխանիզմները իրավասահմանման գործընթացի նկատմամբ
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 3-4 (69-70), Երևան, 2015, էջեր 4-12
|
Իրավաստեղծագործության հիմունքներ առարկայից
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 88 էջ
Հասարակական գործոնների ազդեցությունը իրավասահմանման գործընթացի վրա
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 273-286
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակը Խորհրդային Հայաստանում 1956-1990թթ.
2010 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2010, 68-73 էջեր
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ վերափոխումները ԽՍՀՄ 1977թ. սահմանադրության ընդունումից հետո
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» Եր., 2010, թիվ 2 (48), էջ 4-8
|
Նախաքննության մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում
2009 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2009, 66-71 էջեր
Տնտեսական և սոցիալական գործոնների դերը իրավակազմավորման ոլորտում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2007, 68-70 էջեր
Հասարակական կարծիքի դերը իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 4, Երևան, 2006, 16-20 էջեր
Նախաքննության և հետաքննության գործառույթների իրականացման առանձնահատկություններն ըստ Խորհրդային Հայաստանի 1960-1990թթ. քրեադատավարական օրենսդրության
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2006, 96-100 էջեր
Նախաքննության մարմինների կազմակերպումը և գործունեությունը ըստ ՀԽՍՀ 1923թ. քրեական դատավարության օրենսգրքի և դատաիրավական բարեփոխումների
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2004, 20-27 էջեր
Նախաքննության և հետաքննության մարմինների փոխհարաբերությունները Հայաստանի առաջին Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 3, Երևան, 2004, 20-27 էջեր
Նախաքննության մարմինների իրավական կարգավիճակը Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման շրջանում 1920-22թթ
2003 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք,» թիվ 2-3 (20-21), Երևան, 2003, 42-50 էջեր
ՈՒշ միջնադարյան պետաիրավական միտքը նախաքննության գործառույթի իրականացման առանձնահատությունների մասին
2003 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք» ամսագիր, 2003, N 1 (19)
Քննիչի և հետաքննության մարմինների համագործակցության ձևերի զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» ամսագիր, 2003 թ., N 15