Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Կարեն Վահանի Հակոբյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Սահմանադրական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2009 թթ. Հրազդան քաղաքի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ (իրավագիտության բակալավր, գերազանցության դիպլոմ)
2013 - 2015 թթ.Երևանի պետական համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ (իրավագիտության մագիստրոս, գերազանցության դիպլոմ)
2015 - 2018 թթ.Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա (իրավագիտության ֆակուլտետ, սահմանադրական իրավունքի ամբիոն)

Թեկնածուական ատենախոսություն
«Անձի պատշաճ վարչարարության իրավունքը՝ սահմանադրաիրավական կարգավորումների համատեքստում»

Մասնագիտացում
ԺԲ. 00.02՝ «Հանրային իրավունք»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Սահմանադրական իրավունք
Վարչական իրավունք

Կարդացվող դասընթացներ
Սահմանադրական իրավունք
Վարչական իրավունք
Ծառայողական իրավունք

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2014 - 2015 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորի օգնական
2015 - 2017 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետ
2017 – 2019 թթ. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական
2018 թվականից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դասախոս
2019 թվականի փետրվարից մինչ օրս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության ավագ մասնագետ
2020 թվականից Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ,– պահանջները քննող մասնագետ (իրավաբան)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kar_hakobyan@ysu.am

Պատշաճ վարչարարության իրավունքի արժեքը
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 129-140
|
«Հոգատարության սկզբունքը»՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2018, թիվ 104, էջեր 44-49
Պատշաճ վարչարարության իրավունքի հասկացությունը և կառուցվածքը
2018 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2018, թիվ 3-4 (225-226), էջեր 18-25
Փաստաթղթերին ծանոթանալու իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Երևան, 2018, թիվ 2 (43), էջեր 66-73
Գործի անաչառ քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, Երևան, 2018, թիվ 1-2, էջեր 218-226
Գործի արդարացի քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2018, թիվ 1 (79), էջեր 33-42
Լսված լինելու իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2018, թիվ 1 (1), էջեր 54-70
|
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2017 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2017, թիվ 4 (78), էջեր 48-59
Գրավոր վարչական ակտերի հիմնավորման պահանջը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու / ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2017, էջեր 72-90
Պատշաճ վարչարարության իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերի բովանդակությունը և ձևավորման էվոլյուցիան
2016 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2016, թիվ 8-9 (206-207), էջեր 4-11