Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Օլիմպիա Մարտինի Գեղամյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրատ, գերազանցության դիպլոմ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա, գերազանցության դիպլոմ
2003 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Թեկնածուական ատենախոսության թեման
«Մարդու էկոլոգիական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում»: Մասնագիտությունը` ԺԲ.00.02:

Գիտական ուսումնասիրությունների ոլորտը
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, բնապահպանական վերահսկողություն, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների իրավական ռեժիմի առանձնահատկություններ, կենդանական աշխարհի օգտագործման և պահպանության իրավական ռեժիմ:

Կարդացվող դասընթացներ
Շրջակա միջավայրի իրավունք, Հողային իրավունք

Աշխտանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2021 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավար
2021 թ-ից ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ
2018 թ-ից ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2021 թ-ից Սլավոնական համալսարանի դասախոս
2019 - 2021 թթ. ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարի իրավախորհրդատու
2017 - 2021 թթ. ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող
2014 - 2021 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2006 - 2010 թթ. «Կանթեղ» ՓԲԸ իրավաբանական հարցերով տնօրեն
2005 - 2006 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան հիմնադրամ, դասախոս
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի Իրավունքի և օրենսդրական գործընթացների զարգացման ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
2002 - 2004 թթ. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու իրավաբանական խորհրդատվական կենտրոն, իրավախորհրդատու

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2021 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 թ-ից ՀՀ Միջազգային իրավունքի ընկերակցության անդամ
2003 թ-ից Շրջակա միջավայրի պահպանության իրավական կենտրոն հկ անդամ
2004 թ-ից ՀՀ Իրավաբանների միության անդամ


Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-44 (ներքին 12-44)

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Գիրք/Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Կլիմայի փոփոխության ներքո ջրային ռեսուրսների խոցելիության և հարմարվողականության ոլորտում ՀՀ օրենսդրության որոշ հիմնախնդիրներ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 64-79
|
Բնական ռեսուրսների նկատմամբ սեփականության իրավունքի որոշ առանձնահատկությունները ՀՀ օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում
2020 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 1 (86), 4-12 էջեր
|
Ոռոգման համակարգի մասնակցային կառավարման ինստիտուտն ու առկա որոշ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 262-275
|
Ջրօգտագործման հետ կապված վեճերի լուծման արտադատական կարգի որոշ առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 472-483
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության կարգն ու պայմանները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 291-310
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման որոշ հիմքերի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 62-76
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ
|
Էկոլոգիական իրավունքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 212-231
|
Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության ուղեցույց
2015 | Գիրք/Book
Գիտագործնական մեկնաբանություններ: Ա.Բ. Իսկոյանի խմբագրությամբ, «Լուսաբաց» հրատ., Եր., 2015, 226 էջ
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության իրավունքի հասկացությունն ու բովանդակությունը
2010 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», 2010, Երևան, թիվ 61, էջ 33-39
Շրջակա միջավայրի առնչությամբ որոշումների կայացմանը հասարակության մասնակցության իրավունքի հասկացությունը և բովանդակությունը
2010 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», Երևան, 2010, թիվ 3 /3/, էջ 15-25
Առողջ և բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունքի ձևավորման պատմությունը և կապը այլ իրավունքների հետ
2009 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», Երևան, 2009, թիվ 54, էջ 43-50
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների սահմանադրական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում եվ ԱՊՀ անդամ-պետություններում
2008 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, Երևան, 2008, օգոստոս 1(2), էջեր 30-44
Մարդու էկոլոգիական իրավունքները. Հասկացությունը եվ օրենսդրական ամրագրումը ՀՀ-ում
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2005, թիվ 3, էջեր 72-79
Մարդու էկոլոգիական իրավունքների ձևավորման և զարգացման պատմությունը
2005 | Հոդված/Article
Պետությունևիրավունք, Երևան, 2005, թիվ 2 (28), էջեր 80-88