Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քաղաքացիական դատավարության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, Գերազանցության դիպլոմ
1997 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
Լիզինգի քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
(մասնագիտությունը՝ ԺԲ.00.03 - «Մասնավոր իրավունք»)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Դատական իշխանություն և դատարանակազմություն, քաղաքացիական իրավունքների իրականացման և պաշտպանության հիմնահարցերը, քաղաքացիական դատավարություն, քարչական դատավարություն, դատական ապացուցման արդի հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն, ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ապացուցման տեսությունը քաղաքացիական դատավարությունում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 - 2019 թթ. ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ
2007 - 2018 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ
2016 թ. առ այսօր ՀՀ դատական օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2016 թ. առ այսօր ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2016 թ. առ այսօր ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի դասախոս
2015 - 2016 թթ. ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար
2015 թ. առ այսօր ՀՀ դատավորների ընդհանուր ժողովի գնահատման հանձնաժողովի անդամ
2012 - 2014 թթ. ՀՀ դատական դպրոցի դասախոս
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2004 թթ. համատեղությամբ «Գրիգոր Զոհրապ» համալսարանի ռեկտոր
2002 - 2007 թթ. համատեղությամբ «Գրանդ Քենդի» հայ-կանադական ՀՁ ՍՊԸ իրավաբանական բաժնի պետ
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասիստենտ
1999 - 2004 թթ. համատեղությամբ ԵՊՀ ուսանողական իրավաբանական խորհրդատվության (իրավաբանական կլինիկայի) դասախոս-կորդինատոր
1998 - 2000 թթ. ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2010 թ-ից ԲՈՀ-ի՝ ԵՊՀ-ում գործող իրավաբանական գիտություների գիտական աստիճաններ շնորհող թիվ 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2005 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2015 թ-ից ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
1998 թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ
2015 թ.-ից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ (արտոնագիր թիվ 1957)

Պագևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ոսկե հուշամեդալ»՝ կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար (2013 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն

(+374 60) 71-02-45 (ներքին 12-45)

«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Ապացուցումը և ապացույցները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2020, 341 էջ
|
Առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերի իրավաբանական բնույթը և որակական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 194 էջ
|
Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում (դասախոսություն)
2020 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2020, 40 էջ
|
Պարզեցված ընթացակարգերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գիտագործնական մեկնաբանություն)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2019, 81 էջ
|
Կարգադրության վարույթը Հայաստանի Հանրապետության նոր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում (գործող կարգավորումը և հիմնական փոփոխությունները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 216-237
|
Sergey Meghryan , Hayk Hovhannisyan
Apportion of Burden of Proof in Works and/or Services Contracts: Armenian Perspective: Theory and Practice
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 291-308
|
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը. ընդունման անհրաժեշտությունը և առաջարկվող լուծումները
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 395-429
|
Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու ընդհանուր կանոնը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 14-29
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1
2017 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
Արագացված դատաքննության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 252-270
|
Հեռակա դատաքննության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 11-25
|
Ընդհանուր հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերով դատավարական նյութը հավաքելու (ներկայացնելու) կառուցակարգը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2 (211-2112), էջ 68-77
Պարզեցված վարույթը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 3-24
|
Bases for Exemption from Proof in Civil Procedure
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.244-258
|
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով)
2013 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Գիրք/Book
Դասախոսություններ: Երևանի պետ. համալսարան: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2012, 256 էջ
|
Գրավոր ապացույցները ՀայաստանիՀ անրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2012, թիվ 69, էջեր 34-39
Փորձագետի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում (գործող իրավակարգավորումը և կատարելագործման հիմնական ուղիները)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, էջեր 115-149
Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 62-76
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2011
Ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
«Օրինականություն», Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 17-23
Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման պարտականության բովանդակությունը
2011 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 2 (52), էջ 72-85
|
Գրավոր ապացույց¬ները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 68, էջեր 7-11
Ապացուցման առարկայի հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 38-53
|
Ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռների օրինական ուժը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 73-85
|
Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2010
|
ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեկնաբանություն
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 365-367
Քաղաքացիական և վարչական գործերի դատական ենթակայությունը որոշելու չափանիշները
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 2 (48), էջ 29-38
|
Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2010 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 4 (50), էջ 52-62
|
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի ենթակայությունը վարչական դատարանին
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 65 -73
Право на эфективные средства защиты и проблема правовых последствий судебного акта по делам об оспарвании правомерности нормативно-правового акта
2008 | Հոդված/Article
Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека: «Всеобщая декларация прав человека и право каждого человека на справедливый, независимый и беспристрастный суд», Ереван, Изд-во «Тигран Мец», 2008, стр. 82-94
Վարչական դատավարությունում նորմատիվ իրավավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով դատաքննության առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 25-29
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2008 | Գիրք/Book
Բուհական դասագիրք, մաս երկրորդ, ԵՊՀ հրատ., 2008
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս)
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
Հաշվարկային իրավահարաբերություններ
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 28 էջ
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս
2007 | Գիրք/Book
Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 176 էջ
Մեղրյան Ս. Գ. , Ավետիսյան Վ.Դ.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձենարկ,(գործնական պարապմունքների ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 252
Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ). Մաս առաջին
2006 | Հոդված/Article
Երևան,Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 272 էջ։
Ակրեդիտիվ բացելու և այն սպասարկելու վերաբերյալ պայմանագրի իրավական բնույթը
2004 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2004, թիվ 1-2 (23-24)
Ինկասո հաշվարկներ
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 3, էջեր 72-81
Ակրեդիտիվային գործառնության ընդհանուր բնութագիրը և կատարման իրավական հիմքերը
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 1-2,էջեր 43-51
Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր
2003 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
Անկանխիկ դրամական միջոցների հիմնահարցը և բանկային հաշվի պայմանագրի առարկան քաղաքացիական իրավունքում
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 1, էջեր 13-19
Բանկային ավանդի պայմանագրի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 4, էջեր 52-62
Բանկային հաշվի պայմանագրի հասկացությունն ու իրավական բնույթը
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 4 (14), էջեր 52-62
Проблема унификации гражданско-правового регулирования лизинга и конвенция UNIDROIT о международном финанасовом лизинге
2001 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 1 (11), էջեր 30-38
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
Դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագիր
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2000, թիվ 4 (10), էջեր 33-37
К вопросу о предприятии как предмете договора финансовой аренды
2000 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2000, թիվ 12 (78), էջեր 75-78
Ոչ փաստաթղթային արժեթղթեր
2000 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2000, թիվ 34, էջեր 60-62
Արժեթղթեր
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 124 էջ
Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 24 էջ
Վարկային և հաշվարկային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը
2000 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2000, 120 էջ
Договор лизинга и его гражданско-правовая природа
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 1999, թիվ 1 (4), էջեր 74-87
Экономико-правовая конструкция лизинга
1999 | Հոդված/Article
Հանդես Երևանի համալսարանի, Եր., 1999, թիվ 1 (93), էջեր 70-77
Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ)
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999, թիվ 23, էջեր 128-137
Некоторые воп¬росы ответст¬венности сторон договора лизинга и продавца
1999 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 1999, թիվ 1, էջեր 90-98
Содержание договора фи¬нансовой аренды (лизинга)
1999 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 1999, թիվ 3 (6), էջեր 43-57