Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Տարոն Վարդանի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2009 թ. Ֆլետչերի իրավունքի և դիվանագիտության դպրոց, Թավթս համալսարան, ԱՄՆ, Բոստոն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Եվրոպական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անցումային և անկայուն հասարակական համակարգերի և դրանց պետականության զարգացման առանձնահատկությունները (սիներգետիկ մոտեցում)» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, իրավական ուսմունքներ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անցումային պետականություն, անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի և կառուցվածքների կառավարում, սիներգետիկա, պետաիրավական համալիրություն, պետական կառավարման համալիրություն, իրավունք և ազատություն, մարդու իրավունքներ, միջազգային իրավունքի փիլիսոփայություն

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն
Քաղաքական և իրավական ուսմունքների պատմություն
Իրավունքի մարդաբանություն
Իրավաբանական տեխնիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2018 թ-ի դեկտեմբերի 9-ին ընտրվել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
2010 թ-ից առայսօր – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2013-ից՝ ասիստեն, 2017-ից՝ դոցենտ
2011 թ-ից առայսօր – Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս
2011թ-ից - 2019թ. հունվարի 10 – Ի ԷԼ ԷԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ իրավաբանական գրասենյակի Գլխավոր տնօրեն
2012 - 2016 թթ. Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի Տնօրեն
2010 - 2015 թթ. Հաշվապահների ուսուցման միջազգային կենտրոնի դասախոս
2010 թ-ից տարբեր փորձագիտական աշխատանքներ “Asian Development Bank”-ում, “ADE, Joint Evolution Unit of DG” -ում, Հայաստանի ՄԱԿ-ի ասոցիացիայում, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում (OSCE), Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության հայաստանյան առանձին ծրագրերում, “IBF International Consulting”-ում, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր կազմակերպությունում (UNDP), ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամ Հայաստանյան գրասենյակ, Մակ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Public Administration International և այլն:
2010 թ. Արմենիա ԹԻ ՎԻ, Գլխավոր իրավաբան
2008 - 2010 թթ. ԱՐ ՍԻ ԷՖ ՍՊԸ, իրավաբան

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.01) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
ՀՀ իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ, ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, Հայաստանի հաշտարարների ԻԿԿ համահիմնադիր, անդամ, խորհրդի անդամ, Եվրոպական արբիտրաժային պալատի անդամ, Միջազգային և համեմատական իրավունքի կենտրոնի համահիմնադիր, անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

The Evolution of the Principle of Self-Determination and the ICJ Advisory Opinion on the Declaration of Independence of Kosovo
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 35-43
|
Controlled Reality and the Fiction of Freedom: Synergy Algorithms
2018 | Հոդված/Article
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 25-35
|
Ցիվիլիստական հասարակարգը հայ ազգի քաղաքակրթական հասունացման համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 3 (27), էջ 55-59
|
Իրավաբանի գործնական մարտահրավերները XXI դարում. արհեստական բանականություն
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 34-45
|
ԱՐԲԱՆԷ․ «և զարթնում է լաոն»
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան «Հայրապետ» հրատ., 2018թ. 432 էջ
Ազատության փոփոխվող բովանդակությունը XXI դարի իրավունքի համալիրությունում
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 29-41
|
Legal Dynamics in Social Systems out of Equilibrium: The Problem of Random Interventions
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 33-42
|
Անցումային և անկայուն հասարակություններում իրավունքի որոշակիացման համալիրություն և դրանում նկատելի որոշ օրինաչափություններ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու. Նվիրվում է Ա. Եսայանի ծննդյան 100-ամյակին, գլխ. խմբագիր՝ Գ. Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2015, էջ 56-67
|
Nash Equilibrium as A Mean For Determination of Rules of Law (For Sovereign Actors)
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.17- 24
|
Գոհար Գևորգյան, Տարոն Սիմոնյան
Դատարանում երեխայի լսված լինելու իրավունքի օրենսդրական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2014, թիվ 1 (63), էջ 44-52
|
Some features of the civil and common law traditions impact vis-a-vis sources of international law:comperative anaysis
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 125-142
Armenian-Turkish relations in the legal framework of the TWO
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 148-150
Review of the French constitutional council decision on the legality of the draft law on denial of the Armenian genocide
2013 | Հոդված/Article
Armenian yearbook of international and comparative law, Volume 1, 2013, pp 159-160
Իրավունքի սիներգետիկայի հայեցակարգի զարգացման պատմաիրավական նախադրյալները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, ԵՊՀ հրատակչություն, Երևան, 2013, էջ 303-318
Պետաիրավական համալիրություն և սիներգետիկա / Մաս 1, Անցումային և անկայուն սոցիալ-պետական համակարգերի համալիրություն. Սիներգետիկ աշխարհընկալում
2013 | Գիրք/Book
Երևան: ԵՊՀ հրատակչություն, 2013, 256 էջ
Արդի իրավունքի համալիրություն. սիներգետիկ մոտեցում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված ՀՀ անկախության հռչակման 20-ամյակին, Երևան, 2012, ԵՊՀ հրատ., էջ 181-199
Անկայուն և անցումային պետականությունների զարգացման համալիրություն և կառավարում. ընտրություն բիֆուրկացիոն գործընթացներում
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 4(58), Երևան, 2012, էջ 4-16
|
Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվող անկայուն պետականություններում (սիներգետիկ մոտեցում)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 24-39
|
Ժամանակի ընկալման և սոցիալական սկզբնական և ընթացիկ հիշողության դերը անկայուն և անցումային հասարակություններում
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 1(51), էջ 56-67
|
Սիներգետիկայի հիմնական հասկացությունների և սկզբունքների կիրառելիությունը անկայուն հասարակական համակարգերը դիտարկելիս
2011 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2011, թիվ 3 (53), էջ 66-83
|
The features of the impact of Civil and Common Law traditions vis-a-vis the sources of International Law
2010 | Հոդված/Article
Երևանի Համալսարանի Բանբեր, Իրավագիտություն/, ԵՊՀ, 2010, N. 131.3, էջ 64-79
Սիներգետիկան` որպես հետդասական գիտությունների միջառարկայական ուղղություն
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 1 (47), էջ 81-91
|
The Features of the Impact of the Civil and Common Law Traditions vis-a-vis the Sources of International Law (Մայրցամաքային (քաղաքացիական) և ընդհանուր իրավական ընտանիքների ազդեցության առանձնահատոկությունները միջազգային իրավունքի աղբյուրների վրա)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 131.3, Երևան 2010թ., էջ 64-79
|
Պատմության ավարտի հիմնախնդիրը և դրա մեկնաբանումը ազատական-իրավաբանական իրավահասկացողության տեսանկյունից
2009 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2009., թիվ 1-2 (43-44), էջ 80-90
Սովորութային միջազգային իրավունքի նորմերի հատկանիշները
2008 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2008., թիվ 3 (41), էջ 58-69