Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Տիգրան Վիգենի Սիմոնյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական իրավունքի ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով),
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրանտուրա (գերազանցության դիպլոմով),
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը» ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող, իրավաբանական գիտական աստիճաններ շնորհող 001 մասնագիտական խորհուրդ, 2004

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հանցավորության զարգացման միտումներ, երիտասարդների հանցավորության առանձնահատկությունները, հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները:

Կարդացվող դասընթացներ
Քրեական իրավունք (Հատուկ մաս), Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ, Այլընտրանքային պատժատեսակների հիմնախնդիրներ, Պրոբացիոն ծառայության դերը հանցագործությունների կանխարգելման գործում

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2002 ցայսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
Իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի (ԺԲ.00.05) անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

(+374 60) 71-02-50
(ներքին 12-50)

Социально-экономические, государственно правовые, идеологические и воспитательные меры предупреждения преступности молодежи
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 234-261
|
Երիտասարդ հանցագործի հոգեբանական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 28-40
|
Ալավերդյան Լ.Վ., Ալեքսանյան Ն.Ս., Ավագյան Ն.Ա., Ղազարյան Տ.Ս., Սարգսյան Ն.Վ. , Տեր-Գրիգորյան Վ.Մ., Սիմոնյան Տ.Վ.
Իրավունք բոլորի համար
2015 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ ուսուցիչների և աշակերտների համար, GIZ-ի հրատ., Երևան, 2015, 132 էջ (համահեղինակությամբ):
Тенденции и структура молодежной рецидивной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումները և կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 46-51
|
Молодежная женская преступность в РА (Երիտասարդ կանանց հանցավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 142.3, 2014, էջ 62-66
|
Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս)
2012 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ:
Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)
Социально-ролевые особенности и ценностные ориентации молодых преступников (Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-դերային առանձնահատկությունները և արժեքային կողմնորոշումները)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 137.3, Երևան 2012թ., էջ 54-68
|
Причинный комплекс групповой преступности молодежи
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 20-ամյակին: ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 301-327
Структура молодежной преступности в Республике Армения (Երիտասարդների հանցավորության կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 54-63
|
Криминогенное влияние микросреды на причинный комплекс молодежной преступности
2011 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն», թիվ 6 (188), Երևան 2011, էջեր 41-45
Молодежная преступность в Республике Армения
2011 | Գիրք/Book
Монография, Изд-во ЕГУ, Ереван, 2011, 160 стр.
Առաքելյան Սերգեյ , Գաբուզյան Արա , Մարգարյան Աննա , Սիմոնյան Տիգրան , Թերզյան Անի, Մխիթարյան Սամսոն, Ղուկասյան Արմեն, Պետրոսյան Մարինե, Սերոբյան Աստղիկ
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 104 էջ
Тенденции преступности молодежи в РА
2009 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 1-2, 2009, էջեր 33-46
Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 3-4, Երևան, 2008, էջ 47-59
Групповая преступность молодежи
2008 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 12-19
Երիտասարդների հանցավորության կրիմինալոգիական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2007 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007, 208 էջ
Альтернативы лишению свободы по французкому уголовному праву
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 1, 2007, էջ 27-36
Предупреждение преступности молодежи
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N 4, 2007, ст. 36-45
Причины и условия преступности молодежи в Республике Армения, имеющеся в макросреде
2007 | Հոդված/Article
Юридический мир. N 10 (130), М. 2007. ст. 64-68.
Криминогенные факторы, влияющие на преступность молодежи в Республике Армения, в образовательной и трудовой сферах
2007 | Հոդված/Article
“Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 6, М. 2007. С.243-248.
Предупреждение преступности молодежи на личностном уровне
2007 | Հոդված/Article
“Черные дыры” в Российском Законодательстве. N 5, М. 2007. С. 291-294
Влияние семейного неблагополучия на молодежную преступность в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы российского права. N.2 (5), M. 2007. С.393-401
Преступная субкульура молодежи в Республике Армения
2007 | Հոդված/Article
Российский следователь. N. 19, М. 2007. ст. 33-35
Альтернативы лишению свободы в Англии
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան (Ереван), N. 3, 2006, ст. 60-74
Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները կրթական և աշխատանքային միջավայրում
2006 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 1-2, 2006, էջ 13-19
Ռեֆերենտային խմբերի ազդեցությունը ՀՀ-ում երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումների վրա
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր N. 3, 2005, էջ 26-31
Երիտասարդների հանցավորության կանխման սոցիալ-տնտեսական, պետաիրավական, գաղափարախոսական և դաստիարակչական մեթոդները
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 1 (27), 2005, էջ 86-101
Կրիմինոգեն ընտանիքը որպես երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող առաջնային գործոն
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, Երևան, N. 2, 2005, էջ 76-81
Երիտասարդ հանցագործների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր N. 1-2, 2004, էջ 79-88
Երիտասարդների հանցավորության կանխումն անհատական մակարդակում
2004 | Գիրք/Book
Պետություն և իրավունք N. 1-2 (23-24), 2004, էջ 54-64
Երիտասարդների հանցավորության զարգացման միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում արդի ժամանակներում
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 1 (19), 2003, էջ 70-80
Երիտասարդների հանցավորության աճին նպաստող գործոնները Հայաստանի Հանրապետությունում
2003 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք N. 4 (22), 2003, էջ 74-81