Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>

Բակալավրիատ

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա


Մագիստրատուրա

Դիֆերենցիալ հավասարումներ / Ֆունկցիաների տեսություն / Կիրառական հանրահաշիվ և երկրաչափություն / Օպտիմիզացիայիմեթոդներ / Հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն / Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա / Ռիսկերի կառավարում / Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա / Շարժման ղեկավարում և կայունություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Решение задачи упругого конечного включения, выходящего на границу полуплоскости (Կիսահարթության եզր դուրս եկող վերջավոր երկարությամբ առաձգական ներդիրի խնդրի լուծումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 32-43 (ռուսերեն)
|
О некоторых алгебраических характеристиках алгебры C(X)β (C(X)β հանրահաշվի որոշ հանրահաշվական հատկությունների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
On a generalized formula of Taylor–Maclaurin type on the generalized completely monotone functions (Թեյլոր–Մակլորենի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին, ընդհանրացված լիովին մոնոտոն ֆունկցիաներ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 172-179
|
Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ
Samvel Sarkisyan , Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky
Modern Problems of Mechanics and Mathematics
2018 | Թեզիս/Thesis
Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp.
|