Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • Մաթեմատիկա մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Չորրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Չորրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Մեխանիկա մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Չորրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Դասախոսություններ
   • Հավանականությունների տեսություն
    Դասախոս՝ Վիկտոր Օհանյան
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Մեխանիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն
    • Առաջին կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
    • Երկրորդ կուրս
     2018 - 2019 ուս. տարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (մագիստրատուրայի)
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար