Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
  • Դասախոսություններ
   • Հավանականությունների տեսություն
    Դասախոս՝ Վիկտոր Օհանյան
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ (մագիստրատուրայի)
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց (մագիստրատուրայի)
    • Ընթացիկ քննությունների ժամանակացույց
     2017 - 2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար