Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Об отображениях конформных на преданалитических лагранжевых плоскостях (Նախաանալիտիկ լագրանժյան հարթությունների կոնֆորմ արտապարտկերումների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն)
Стабильная игра преследования для групповых объектов (Հետապնդման ստաբիլ խաղը խմբային օբյեկտների համար)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 27-35 (ռուսերեն)
|
Ядерные конгруэнции универсальных алгебр (Ունիվերսալ հանրահաշիվների միջուկային կոնգրուենցիաները)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 12-19 (ռուսերեն)
|
Ս. Ս. Աղայան
Разложение функции в ряд вне компакта с нулевой лебеговской мерой (Լեբեգի զրո չափ ունեցող կոմպակտից դուրս որոշված ֆունկցիայի ներկայացումը շարքով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 8-11 (ռուսերեն)
|
Մ. Յու. Խոջայանց
Некоторые свойства эффективных операторов и их экстенсиональных функций (Էֆեկտիվ օպերատորների և նրանց էքստենսիոնալ ֆունկցիաների որոշ հատկություններ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Մ. Մ. Մինասյան
Приближенные уравнения нелинейных волн в неоднородных движущихся средах с учетом диссипации и дисперсии (Անհամասեռ շարժվող միջավայրերում ոչ գծային ալիքների մոտավոր հավասարումները դիսիպացիայի հաշվառումով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 46-52 (ռուսերեն)
|
Минимаксное прицеливание при нескольких целевых множествах для поэтапно меняющихся собственно линейных систем (Մինիմաքսային ուղղումը մի քանի նպատակային բազմությունների դեպքում էտապներով փոփոխվող մասամբ գծային համակարգերի համար)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #3, էջ 38-45 (ռուսերեն)
|
Решетки нормальных делителей квазигрупп (Քվազիխմբի նորմալ բաժանարարների ցանցը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 140-142 (ռուսերեն)
|
Ռ. Գ. Ավանեսյան
Об одной контактной задаче для упругой полосы, усиленной конечным стрингером (Վերջավոր վերադիրով ուժեղացված առաձգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 38-48 (ռուսերեն)
|
Տ. Հ. Դանակյան
Квазигильбертовы пространства (Քվազիհիլբերտյան տարածություններ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 11-23 (ռուսերեն)
|