Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վ. Վ. Քոլյան
Об одной инволюции направлений пространства автокомпозиции (Ավտոկոմպոզիցիայի տարածության մի ինվոլյուցիայի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 158-161 (ռուսերեն)
|
Две задачи по устойчивости кругового кольца с наполнителем (Լցոնած շրջանային օղակի կայունության երկու խնդիր)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 46-52 (ռուսերեն)
|
Передача нагрузки от кусочно-однородной бесконечной накладки к упругой полуплоскости (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ վերադիրից ուժի փոխանցումը առաձգական կիսահարթությանը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 29-34 (ռուսերեն)
|
Ա. Կ. Պողոսյան
Некоторые новые результаты для системы E_k|G|r|n-r в условиях малой загрузки (Մի քանի նոր արդյունքներ E_k|G|r|n-r համակարգի համար փոքր ծանրաբեռնվածության դեպքում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 16-24 (ռուսերեն)
|
Լ. Ա. Մաթևոսյան
О геометрических свойствах некоторых ортогональных расслоений римановых пространств (Ռիմանյան տարածությունների մի քանի օրթոգոնալ շերտավորումների երկրաչափական հատկությունների մասին: II )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 9-15 (ռուսերեն)
|
Ա. Հ. Ներսիսյան
Кратная касательная аппроксимация с одновременной интерполяцией в округе (Բազմապատիկ շոշափումային մոտարկում միաժամանակյա ինտերպոլյացիայով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 3-8 (ռուսերեն)
|
Է. Խ. Գրիգորյան
Об одном эффективном методе решения одного класса смешанных задач теории упругости (Առաձգականության տեսության որոշ դասի խառը խնդիրների լուծման մի էֆեկտիվ մեթոդի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 62-71 (ռուսերեն)
|
Об отображениях конформных на преданалитических плоскостях (Նախաանալիտիկ հարթությունների վրա կոնֆորմ արտապատկերումների մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 11-15 (ռուսերեն)
|
Մ. Դ. Գրիգորյան
Об одном классе функций, допускающих приближение дробями с фиксированными полюсами в пространствах Орлича (Օռլիչի տարածություններում ֆիքսված բևեռներ ունեցող ռացիոնալ կոտորակներով մոտարկվող ֆունկցիաների մի դասի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 138-139 (ռուսերեն)
|
Վ. Ս. Սարգսյան , Ա. Մամրիլովա, Է. Ա. Մանուկյան
Кручение неоднородных анизотропных призматических стержней (Անհամասեռ անիզոտրոպ պրիզմայաձև ձողերի ոլորումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 33-41 (ռուսերեն)
|