Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
О поверхностях в приводимых пространствах
1966 | Հոդված/Article
Известия АН Арм. ССР Матем. №6, 1966
Նազարյան Է. Հ. , Զաքարյան Վ. Ս.
Հարմոնիկ ֆունկցիաների մի դասի լրիվ շառավղային վարիացիայի մասին
1965 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, XI, N2, 1965, 10 էջ
Յու. Ջ. Յուսիֆ
Решения задачи оптимальной стабилизации цилиндрической оболочки (Գլանային թաղանթի օպտիմալ կայունացման խնդրի լուծումը)
1898 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 135-138 (ռուսերեն)
|
Radial boundary values of analytic functions representable by lacunary power series
Article
Izvest.Natsion.Akad.Nauk Armenii.Matem., vol.36, Nu.3, 2001, 36-47( in Russian ).English transl.in: J.Contemp. Math.Anal.,vol.36, Nu.6, 2001, 9-21
Gharibyan T.L.
 
Կոնտակտներ
Դեկան` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
Արթուր Սահակյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-03-66
(ներքին 23-66),
math@ysu.am