Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Աղասի Վաչագանի Քերոբյան

Դոցենտ | Մեխանիկայի ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1976 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) ներդիրներով առաձգական շերտի համար որոշ կոնտակտային խնդիրներ», 1983 թ. , ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1984 թթ. Ատոմակայանների գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-մաթեմատիկ, կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1985 - 1990 թթ. Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, տեսական մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ(ք. Գորիս)
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2004-2010 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ (արտաքին համատեղությամբ)
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Առաձգականության տեսություն, անհամասեռ մարմինների առաձգականության տեսություն, պլաստիկության տեսություն, առաձգական և պլաստիկական ալիքներ,տեսական մեխանիկա, բարձրագույն մաթեմատիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Առաձգականության և պլաստիկության մաթեմատիկական տեսություն: Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա: Ինտեգրալ և սինգուլյար ինտեգրալ հավասարումներ: Ֆունկցիոնալ անալիզի կիրառություններ: Առաձգականության տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի կողմից սահմանված դրամաշնորհ, միջազգային գիտական կոնֆերանսում, 1994 - 1995 թթ.:
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա, N 44, 1995 - 2007 թթ.
ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող պայմանագրային թեմա «Դեֆորմացվող միջավայրեր և ֆիզիկամեխանիկական դաշտերի փոխազդեցության խնդիրներ», N 44, 2008 - 2010 թթ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի տեսական և կիրառական մեխանիկայի Ազգային կոմիտեի անդամ

Agas50@ysu.am

On a problem for an elastic infinite sheet strengthened by two parallel stringers with finite lengths through adhesive shear layers (Կպչուն սահքի շերտերի միջոցով երկու զուգահեռ վերջավոր երկարությամբ ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական անվերջ սալի համար մի խնդրի մասին)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #3, էջ 153-164
|
Transfer of loads from a finite number of elastic overlays with finite lengths to an elastic strip through adhesive shear layers (Վերջավոր թվով վերջավոր վերադիրներից կպչուն սահքի շերտերի միջոցով բեռնավորումների փոխանցումը առաձգական շերտին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 109-118
|
К решению задачи для упругой полосы с конечным числом упругих конечных накладок посредством липких сдвиговых слоев
2018 | Գիրք/Book
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред, 2018, стр. 186-190
Loads transfer from finite number finite stringers to an infinite sheet through adhesive shear layers
2017 | Թեզիս/Thesis
Актуальные проблемы механики сплошной среды. 2017, стр. 184-185
|
Передача нагрузок от конечного числа конечных стрингеров к упругой полуплоскости посредством липких сдвиговых слоёв
2017 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Механика. 2017, Vol. 70, 3, стр. 39-56
|
About contact problems for an elastic half-plane and the infinite plate with two finite еlastic overlays in the presence of shear interlayers (Երկու վերջավոր առաձգական վերադիրներով առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի վերաբերյալ կոնտակտային խնդիրների մասին, սահքի միջնաշերտերի առկայությամբ)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 30-38
|
Контактные задачи для упругой полосы и бесконечной пластины с двумя конечными упругими накладками при наличии сдвиговых прослоек
2014 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Механика, №1. 2014. с. 22-34
Contact problem for an elastic half-plane with heterogeneous (piecewise-homogeneous) elastic overlay in the presence of shear interlayer (Անհամասեռ (կտոր առ կտոր համասեռ) առաձգական վերադիրով կոնտակտային խնդիր առաձգական կիսահարթության համար սահքի միջնաշերտի առկայությամբ)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #1, էջ 32–37
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разно¬род¬ными стрингерами различных длин при наличии прислоек
2012 | Հոդված/Article
Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван, т.1 , c. 287-291
Передача нагрузки от неоднородной накладки к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвига
2012 | Հոդված/Article
“Актуаллные проблемы механики сплошной среды”, Тр. межд.конф.посв. академика НАН Армении Н.Х. Арутюняна. Изд. ЕГУАС, Ереван, 2012, с. 290-294
Контактные задачи для упругой полуплоскости или бесконечной пластины с кусочно-однородным стрингером при наличии сдвига
2011 | Հոդված/Article
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Труды VII межд. конф., НАН Армении, Ереван - 2011, с. 207-214
Контактные задачи для упругой полуплоскости, усиленной разнородными стрингерами различных длин при наличии прислоек
2010 | Հոդված/Article
Труды II межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, НАН Армении, Ереван - 2010, т.1, с. 287-291
Об одном классе контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными упругими разнородными стрингерами (Տարբեր համասեռությամբ և մասնակիորեն սոսնձված առաձգական ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի կոնտակտային խնդիրների մի դասի մասին)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 49-58 (ռուսերեն)
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины с двумя полубесконечными кусочно – однородными стрингерами при наличии сдвигов
2008
Статья
Известия ЕГУАС, т.3, Ереван - 2008, с. 154 -158
Керопян А.В.
Контактные задачи о передаче нагрузки от стрингеров различных длин к упругой полуплоскости или к бесконечной пластине при наличии сдвигов
2008
Статья
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред. Тр. VI междунар. конф., Изд. НАН РА, Ереван , 2008 , с. 246-252
Керопян А.В.
Решение контактных задач для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными разнородными стрингерами
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Механика, 2008, №1, с. 37-47
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленной частично склеенными стрингерами (Մասամբ սոսնձված ստրինգերներով ուժեղացված առաձգական կիսահարթության և անվերջ սալի համար կոնտակտային խնդիրներ)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 35-44 (ռուսերեն)
|
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенным кусочно – однородным стрингером
2007
Статья
Труды межд. конф. “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, Ереван -2007, с. 214 - 217
Керопян А.В.
Контактные задачи для упругой полуплоскости и бесконечной пластины, усиленных частично склеенными стрингерами
2007
Статья
Ученые записки ЕГУ, естеств. науки, 2007, №2,с. 35-44
Керопян А.В.
Contact Problem for the Elastic Strip with two Different Homogeneous Finite Stringers
2003
Article
5th European Solid Mechanics Conference, August 17-22, Thessaloniki, Greece, 2003, p.35
Sarkisyan V.S.
К решению двух контактных задач для упругих тел с двумя разнородными конечными стрингерами
2003
Статья
НАН Украини, Матема¬тические методы и физико- механические поля. т. 46, N 2, 2003, с. 114-121
Керопян А.В., Саркисян В.С.
Контактная задача для бесконечной пластины с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте
2002
Статья
Известия НАН Армении, Механика, №2, 2002, с. 14-23
Григорян Э.Х., Керопян А.В., Шагинян С.С.
Контактная задача для бесконечной плоскости с двумя конечными стрингерами, один из которых склеен с ней, а другой находится в идеальном контакте
2002 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, т. 55, №2, 2002. с. 14-23
Саркисян В.С. , Керопян А.В.
Периодическая контактная задача для упругой полуплоскости с кусочно-однородной накладкой
2000 | Հոդված/Article
Изв. Высш. учебных заведений Северо-Кавказ. Регион, спец выпуск, Ростов-Дон, Естеств. Науки, 2000, № 3,ст.138-141
On the Solution of Nonlinear Singular Integro-differential Equation with Cauchy Kernel
1999
Article
30th Iranian International Conference on mathematics, Abstacts, August 1-4, Ardabil, Iran,1999, p.22
Sarkisyan V.S.
О решении задачи для анизотропной полуплоскости, на границе которой приклеен нелинейно-деформируемый стрингер конечной длины
1997
Статья
Известия НАН Армении, Механика, №3-4, 1997 с. 17-26
Керопян А.В., Саркисян В.С.
Аванесян Р.Г., Шекян Л.А., Керопян А.В. , Г.В. Оганисян
О двух контактных задачах упругой полосы и полуплоскости с неоднородными креплениями
1987 | Հոդված/Article
Тезисы докладов II всесоюзной конференции по механике неоднородных структур. Львов, т. 1, 1987, 2 с.
Վ. Ս. Սարգսյան, Ա. Վ. Քերոբյան
О контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными накладками (Երկու կիսանվերջ վերադիրներով առաձգական շերտի կոնտակտային խնդրի վերաբերյալ)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 31-36 (ռուսերեն)
|
Վ. Ս. Սարգսյան, Է. Խ. Գրիգորյան, Ա. Վ. Քերոբյան
Периодическая контактная задача для упругой полосы с кусочно-однородным упругим бесконечным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ առաձգական ներդիրով առաձգական շերտի պարբերական կոնտակտային խնդիրը)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #3, էջ 150-153 (ռուսերեն)
|
Об одной контактной задаче для упругой полосы с двумя полубесконечными включениями (Երկու կիսանվերջ ներդիրներով առաձգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 40-49 (ռուսերեն)
|
Об одной контактной задаче для упругой полосы с кусочно-однородным включением (Կտոր առ կտոր համասեռ ներդրակով առաջգական շերտի մի կոնտակտային խնդրի մասին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 42-48 (ռուսերեն)
|
Ա. Վ. Քերոբյան , Վ. Ս. Սարգսյան
Передача нагрузки от кусочно-однородного бесконечного включения к упругой полосе (Կտոր առ կտոր համասեռ անվերջ ներդիրից ուժի փոխանցումը առաձգական շերտին)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 50-55 (ռուսերեն)
|
К решению задачи о поперечном упругом ударе шаром по прямоугольной пластине методом конечных элементов (Գնդի ընդլայնական առաձգական հարվածի խնդրի լուծման մասին վերջավոր էլեմենտների վերջավոր էլեմենտների մեթոդով)
1980 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #1, էջ 140-143 (ռուսերեն)
|