Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Առաքել Կարապետի Թասլաքյան

Դեկանի տեղակալ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Բուհ - Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1963 - 1968
Ասպիրանտուրա - ԵՊՀ, 1969 - 1972 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Ֆուրյեի շարքեր ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների»

Աշխատանքային փորձ
1968-ից 1986 ասիստենտ, 1987 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեժանդրի քվազիբազմանդամներ, Մյունտցի համակարգեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար. Մաս I
2016 | Հոդված/Article
«Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 184 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2014 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն
Оценки для обобщенных производных квазиполиномов из системы Мюнца
2013 | Հոդված/Article
Известия НАН Арм., Математика, том 48,N6, стр. 101-111, 2013
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար
2013 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013թ., 185 էջ, 210 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2007 | Գիրք/Book
առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2005 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ
Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատականը
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 1, 2004, 5 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2004 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ
Оценка полной варициации квазиполинома Лежандра (Լեժանդրի քվազիբազմանդամների լրիվ վարիացիայի գնահատական)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 18-21 (ռուսերեն)
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2003 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
Ըստ Մյունտցի սիստեմի քվազիբազմանդամների գնահատականը
1989 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ բուհերի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 9, 1989, 18 էջ
Լեժանդրի ընդհանրացված շարքերի գործակիցների գնահատականը
1988 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր Մաթեմատիկա սերիա, N 6, 1988, 13 էջ
Կորագիծ և բազմապատիկ ինտեգրալներ տպագիր մեթոդական ձեռնարկ
1987 | Հոդված/Article
ԵՊՀ-ի հրատարակչություն 1987թ., 60 էջ
Լեժանդրի քվազիբազմանդամներ: Ֆուրյեի շարքեր ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (սեղմնագիր)
1985 | Հոդված/Article
Երևան, 1985, 14 էջ
Ըստ Մյունտցի սիստեմի Լեժանդրի քվազիբազմանդամների որոշ հատկություններ
1983 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԲՈւՀ-երի տեղեկագիր, Մաթեմատիկա սերիա, N 2, 1983, 12 էջ
Լոկալ թեորեմները ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամներով վերլուծության մասին
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, հ2, N 26, 1977, 9 էջ
Լեժանդրի ընդհանրացված շարքի գործակիցների գնահատականը և բացարձակ զուգամիտությունը
1972 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ակադեմիայի զեկույցներ, հ.4, N 2, 1972, 5 էջ
Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամների զուգամիտությունը կոմպլեքս տիրույթում: Ֆունկցիաների ասիմպտոտիկ մոտարկումը Բեռնշտեյնի քվազիբազմանդամներով
1972 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագրեր, բնագիտական գիտություններ, N 3, 1972, 13 էջ
Ֆունկցիայի վերլուծությունը ‎ֆուրյեի շարքի ըստ Լեժանդրի քվազիբազմանդամների (0,1) միջակայքում
1971 | Հոդված/Article
ԵՊՀ-ի երիտասարդ գիտ.աշխատող, N 4, հ2 1971, 27 էջ