Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Արամ Գագիկի Մաթևոսյան

Դոցենտ | Մեխանիկայի ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ Տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասպիրանտուրա
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Մեխանիկայի ֆակուլտետ
Մեխանիկոսի, կիրառող մաթեմատիկոսի և մանկավարժի որակավորում

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկնածու` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր և դինամիկական համակարգերի սինթեզ», 2002 թ., ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի իստիտուտի և Երևանի պետական համալսարանի մասնագիտական խորհուրդ
Դոցենտի գիտական կոչում մեխանիկա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2012-ից մինչ այժմ ԵՊՀ «Մեխանիկայի տեսական հարցեր և կիրառություններ» ծրագրի գիտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող
2001 - 2010 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնի գիտաշխատող
2002 - 2006 թթ. «Մակսեդան» օտար լեզուների մասնավոր դպրոցի մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
2003 թ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
2005 - 2010 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի նախապատրաստական բաժնի դասախոս

Վերապատրաստում
20.10.2006 թ. Եվրամիության «Տեմպուս» JEP-25008-2004 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հեռաուսուցման «Մուդլ» համակարգով աշխատելու երկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց.

Կարդացվող դասընթացներ
Տեսական մեխանիկա,Ղեկավարման տեսություն,Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմիզացիայի մեթոդներ, Թռիչքի օպտիմալ ղեկավարում, Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարման և դիտման լրացուցիչ հարցեր, Բաշխված պարամետրերով մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարում և ստաբիլիզացիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օպտիմիզացիայի խնդիրներ, Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ պետական բյուջեյից ֆինանսավորվող գիտական պայմանագրային թեմա`
2002 - 2005 թթ. Օպտիմալ ղեկավարման, օպտիմալ դիտման և ստոխաստիկ խաղային խնդիրներ շատ նպատակային բազմությունների դեպքում
2005 - 2010 թթ. Դինամիկական համակարգերի ղեկավարումն ու դիտումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում և կիրառությունը մեխանիկական համակարգերի համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

amatevosyan@ysu.am

Ա․ Ա․ Մաթևոսյան, Ա․ Գ․ Մաթևոսյան
Տատանողական համակարգերի պարամետրերի գնահատումը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2021, հ. 55, #2, էջ 131-140
|
A. Matevosyan , A. Matevosyan
Parameter Estimation for Oscillatory Systems
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Physical and Mathematical Sciences, 2021, N 55 (2), p. 131-140
Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար
2013 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013
Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем и их применение для манипуляционных роботов
2012 | Հոդված/Article
Проблемы механики деформируемого тведого тела. Сборник научных трудов, посвященной 90-летию академика НАН Армении С.А.Амбарцумяна. Ереван, 2012. с.161-168
Минимаксное прицеливание в собственно линейной стохас-тической системе при нескольких целевых множествах
2007 | Հոդված/Article
Труды международной конференции, посвященной 95-летию академика НАН Армении Н.Х.Арутюняна. Актуальные проблемы механики сплошной среды. Ереван, 2007, с. 270-274
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու
2006 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ., 84 էջ
Дифференциальная игра сближения с несколькими целевыми множествами для стохастических линейных систем (Մի քանի նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 11-16 (ռուսերեն)
|
Минимаксное прицеливание при нескольких целевых множествах для поэтапно меняющихся собственно линейных стохастических систем (Մինիմաքսային նշանակության եղանակը էտապ առ էտապ փոփոխվող մասամբ գծային ստոխաստիկ համակարգերի համար նպատակային բազմությունների դեպքում)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 25-29 (ռուսերեն)
|
Задача оптимального управления движением точки переменной массы
2003 | Հոդված/Article
Математический анализ и его приложения. Сборник научных трудов: АГПУ им. Х.Абовяна. Ереван 2003. Выпуск 3. с. 29-40
Стохастическая игровая задача управления движением двухзвенного манипулятора
2003 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, 2003, т.56, №1, с.52-62,
Об управляемом движении материальной точки с нефиксированной массой
2002
Статья
Изв. НАН РА, Механика, 2002, т.55, №1, с.75-81
А. Матевосян, А. Гукасян
Стохастическая игровая задача управления схватом манипулятора
2002 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА, Механика, 2002, т.55, №2, с.51-55
Игровая задача сближения с двумя целевыми множествами для схвата двухзвенного манипулятора
2002 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов конференции. Оптимальное управление, устойчивость и прочность механических систем. Ереван, 2002. с.59-63
Об управляемом движении материальной точки с нефиктированной массой
2002 | Հոդված/Article
Изв. НАН РА «Механика» №1 2002. С.75-81
Дифференциальная игра сближения с m целевыми множествами для стохастических линейных систем (Ստոխաստիկ գծային համակարգերի համար m նպատակային բազմությունների հետ մոտեցման դիֆերենցիալ խաղ)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 31-34 (ռուսերեն)
|
Управление движением материальной точки неизвестной массы
2001 | Թեզիս/Thesis
Материалы респуб. XII конф. молодых ученых. Механика, (Агавнадзор), Ереван, 2001,с.113