Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Բագրատ Պարույրի Գեղամյան

Դոցենտ | Մեխանիկայի ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ մեխմաթ ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1978 - 1982 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ հեռակա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման մի քանի խնդիրներ», 1985 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1978 - 2009 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի կրտսեր գիտ.աշխատակից, գիտ.աշխատակից, ավագ գիտ. աշխատակից
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի մեխանիկայի ամբիոնում դոցենտ
2002 - 2010 թթ. ՀՊՃՀ Մեքենաշինության և կիրառական մեխանիկայի ամբինոնում դոցենտ, արտաքին համատեղությամբ
2010 թ. ՏՄԱ Գավառի մասն., դ., արտաքին համատեղությամբ
2002 - 2009 թթ ՀԲՀ Ծրագրավորման բաժնում դ.,արտաքին համատեղությամբ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
2. Վարիացին հաշիվ և օպտիմալ կառավարում
3. Հոծ միջավայրի մեխանիկա
4. ՀՄՄ խնդիրների լուծման մոտավոր մեթոդներ
5. Կիրառական մեխանիկա
6. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
7. Մաթեմատիկական մոդելավորում
8. Բարձրագույն մաթեմատիկա
9. C++, Java,Web տեխնոլոգիաներ, Ցանցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծում, բարձրագույն մաթեմատիկա, ֆիզիկա,համակարգչային միջոցներ.ծրագրային լեզուներ, ալգորիթմներ,ցանցեր

Լեզուներ
Հայերեն՝ մայրենի, ռուսերեն՝ազատ, անգլերեն և ֆրանսերեն (կարդում և թարգմանում բառարանով)

Տարածքային օպտիմալ կառավարման տնտեսամաթեմատիկական մոդելի մշակում ՀՀ տիպային մարզի օրինակով
2021 | Հոդված/Article
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգի հեռանկարները՝ տեխնոլոգիական գործիքակազմի ներդրմամբ, 2021, թիվ 43, էջ 41-55
Բ. Գեղամյան , Վ. Հայրապետյան
Երկայնական տատանումներ կատարող օպտիմալ ձողերի նախագծում
2020 | Հոդված/Article
«Եվրոպական համալսարան», 2020, թիվ 11 (02), էջ 485-491
Մարզի դրամական միջոցների արդյունավետ կառավարում
2020 | Հոդված/Article
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», 2020, թիվ 2 (17), էջ 39-45
Մոհամմադ Դարյադար, Բ. Պ. Գեղամյան
Task to possible reduction of the maximum deflection of circular section rod under the influence of centralized force (Կենտրոնացված ուժի ազդեցությամբ ծռվող շրջանային ձողի ամենամեծ ճկվածքը հնարավորին չափ փոքրացնելու խնդիր)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 63–65
|
Айрапетян В.Ж., Гегамян Б.П. , Гегамян Г.Б.
Задача минимизации наибольшего значения прогиба анизотропных пластин
2010 | Հոդված/Article
Труды международной конференции “Актуальные проблемы механики сплошной среды”, Ереван, т. 1, стр.53-55
Գեղամյան Բ.Պ. , Հայրապետյան Վ.Ժ.
Օրթոտրոպ բազմաշերտ (յոթշերտանի) սալերի օպտիմալ նախագծման խնդիր
2010 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա,Գիտական տեղեկագիր,Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի հր. էջ163-170
Բազմաշերտ անիզոտրոպ կառուցվածքների օպտիմալ նախագըծման խնդիրներ
2008 | Հոդված/Article
ՀՊՃՀ Լրաբեր-75 Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու,մաս 1, Երևան, էջ194-197
Ներքին ականջում կատարյալ արհեստական օրգանների նախագծում
2006 | Թեզիս/Thesis
Միաջազգային գիտաժողով «Կոմպոզիտների մեխանիկա և օպտիմալ նախագծում» Երևան, Էջ 14
Բ. Պ. Գեղամյան , Զ.Նազարյան
Անիզոտրոպ սալերի ճկվածքի ամենամեծ արժեքի հնարավորին փոքրացման խնդիր
2004 | Հոդված/Article
ՀՊՃՀ տարեկան գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, հատոր 1, Երևան, Էջ 298-301
V. S. Sarkisyan, B. P. Geghamyan , E.E. Gyulzadyan
New approach to the optimization of anizotropic plates and shells
1997 | Հոդված/Article
II World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization Extended Abstract. ISSMO Zakopane Poland
Սեփական տատանումների հիմնական հաճախության վրա դրված սահամնափակումներով կատարյալ կառուցվածքների նախագծման խնդիրներ
1995 | Հոդված/Article
Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվ.մանկ. ինստիտուտի 60-ամյակի գիտ.նստաշրջանի աշխատանքների ժողովածու էջ 133-137
Оптимизация формы анизотропных круговых цилиндрических оболочек с учетом сдвиговых напряжений (Անիզոտրոպ շրջանային գլանային թաղանթի ձևի օպտիմալ նախագծումը սահքի լարումների հաշվառումով )
1995 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 35-39 (ռուսերեն)
|
В. С. Саркисян, Б. П. Гегамян , Г. М. Джулакян, Г. Р. Сардарян
К решению задач оптимизации неоднородных конструкций
1991 | Հոդված/Article
Матер. Всесоюз.научного семинара “Актуальн пробл.неднород. мех.” Ереван, էջ 284-290
Բ. Պ. Գեղամյան , Լ. Թումանյան
Об одной пластинчатой системе с присоединенными элементами
1990 | Գիրք/Book
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» Երևան,Էջ 71-74
Վ. Ս.Սարգսյան, Բ. Պ. Գեղամյան , Շ.Սալեհ
Плоская задача анизотропных неоднородных тел с удлинными профилями
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր N 3, Էջ 22-29
Численная реализация задачи оптимизации неоднородных анизотропных цилиндрических оболочек с учетом сдвигов
1990 | Հոդված/Article
Сб.”Численные методы решения задач строительной механики’’ Теория упругости и пластичности Волгоград стр 43-44
Վ. Ս.Սարգսյան, Բ. Պ. Գեղամյան , Հ. Մ.Ջուլհակյան
Применение метода малого параметра в задачах оптимизации неоднородных анизотропных конструкций
1990 | Հոդված/Article
Միջբուհական ժողովածու Մեխանիկա, թող. 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ. Էջ 20-28
Վ. Ս.Սարգսյան, Բ. Պ. Գեղամյան
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման տեսություն և կիրառություններ
1990 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,244 էջ
Վ. Ս. Սարգսյան, Բ. Կ. Գեղամյան , Սալեխ էլ Շահատ
Плоская задача теории упругости анизотропного тела с удлиненным профилем (Երկարացված պրոֆիլով անիզոտրոպ մարմնի աոաձզականության տեսության հարթ խնդիրը)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 43-53 (ռուսերեն)
|
V. S. Sarkisyan, B. P. Geghamyan
Optimal design problems for anisotropic inohomogeneous plates and shells
1986 | Հոդված/Article
Mathematical methods in engineering. Karlovy Vary v. 2, p. 246-247
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Применение метода малого параметра в задачах оптимизации анизотропных неоднородных конструкций
1986 | Թեզիս/Thesis
В кн. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. Рига. Изд-во “Зинатне”.1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации формы и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Թեզիս/Thesis
Аннотация докладов VI Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. Ташкент, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Прикладная математика. Межвузовский сборник научных трудов
1986 | Հոդված/Article
Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 4
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ., Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации форм и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Հոդված/Article
Механика. Межвузовский сборник научных трудов. Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 5
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных неоднородных оболочек и пластин
1986 | Թեզիս/Thesis
Материалы I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур”. Киев, Наукова думка, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
В. С. Саркисян, Б. П. Гегамян
Необходимые условия отимальности для трехслойных анизотропных оболочек
1984 | Հոդված/Article
Материлы НИ конф. ’Прочность, жесткость и технологичност. изделий из композиционных матерериалов, т.3 стр. 111-115
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования силовых конструкций типа пластин и оболочек
1984 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов всесоюзной конференции “Проблемы снижения материалоемкости силовых конструкций”. Горький, 1984
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных оболочек и пластин
1983 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур” (Львов,1983). Киев, Наукова думка. 1983