Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Բորիկ Հայկազի Սահակյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Բուհ - Ֆիզ-մաթ. ֆակուլտետ, Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 1954 - 1959 թթ.
Ասպիրանտուրա - Երևանի պետական համալսարան, 1968 - 1974 թթ.

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Разложения типа Тейлора-Маклорена некоторых классов обобщенно абсолютно монотонных функций», Երևան, 1975 թ.

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1962 թթ. լաբորանտ, հաշվիչ. ՀՍՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ինստիտուտ
1962 - 1966 թթ. ասիստենտ, Երևանի պետական համալսարան
1966 - 1979 թթ. ավագ դասախոս, Երևանի պետական համալսարան
1979 - 1993 թթ. դոցենտ, Երևանի պետական համալսարան
1981 - 1984 թթ. մեխ.-մաթ. ֆակ-ի դեկանի տեղակալ
1993 թ-ից մինչև այժմ մաթեմատիկական անալիզի ամբիո-նի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն մաթեմատիկայի ընդհանուր դասընթաց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

On a generalized formula of Taylor–Maclaurin type on the generalized completely monotone functions (Թեյլոր–Մակլորենի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին, ընդհանրացված լիովին մոնոտոն ֆունկցիաներ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 172-179
|
On the representation of ro_j, w_j absolute monotone functions (part 2) (ro_j, w_j Բացարձակ մոնոտոն ֆունկցիաների ներկայացման մասին (մաս 2))
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 30-38
|
On the representation of rho_j, W_j absolute monotone functions ( rho_j, W_j Բացարձակ մոնոտոն ֆունկցիաների ներկայացման մասին)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #1, էջ 26-34
|
On a generalized formula of Taylor–Maclaurin type in a neighborhood of +∞ (Անվերջ կետի շրջակայքում Թեյլորի–Մակլորենի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին )
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #3, էջ 37-44
|
On the reminder of a Taylor–Maclaurin type general formula (Թեյլոր–Մակլորենի մի ընդհանրացված բանաձևի մնացորդային անդամի մասին)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #3, էջ 17–20
|
General classes of Taylor–Maclaurin typ formulas in complex domain (Թեյլորի–Մակլորենի տիպի բանաձևերի ընդհանուր դասեր կոմպլեքս տիրույթում)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 20–26
|
Classes of Taylor–Maclourin type formulae in complex domain (Թեյլոր–Մակլորենի տիպի բանաձևերի դասեր կոմպլեքս տիրույթում)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #2, էջ 3–10
|
On the solutions of some differential equations of fractional order in complex domain (Կոմպլեքս տիրույթում կոտորակային կարգի որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մասին)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ #3(223), էջ 29–34
|
On a generalization of Taylor–Maclourin formula for classes of Dzrbashyan functions (Մ.Մ. Ջրբաշյանի C^ *( )_alpha դասի ֆունկցիաների համար Թեյլոր–Մակլորենի բանաձևի մի ընդհանրացման մասին)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 3-11
|
Կոմպլեքս տիրույթում կոտորակային կար•ի որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մասին
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University. Physical and Mathematical Sciences. Mathematics, 2010, № 3, р. 29–34
Բ.Հ.Սահակյան , Գ.Ա. Տոնոյան , Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Ս. Նիկողոսյան
Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածու (II մաս)
1990 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն. Երևան, 1990
Սահակյան Բ.Հ. , Տոնոյան Գ.Ա. , Գևորգյան Գ.Գ. , Նիկողոսյան Լ.Ս.
Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ժողովածու (I մաս)
1990 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1990
О решении некоторых дифференциальных уравнений дробного порядка (Կոտորակային կարգի որոշ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների մասին)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 3-9 (ռուսերեն)
|
О решениях некоторых дифференциальных уравнений дробного порядка
1989 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ. Естественные науки. Математика, № 2, 1989, стр. 3–9
Об одной обобщенной формуле типа Тейлора-Маклорена (Թեյլորի-Մակլորենի բանաձևի տիպի մի ընդհանրացված բանաձևի մասին)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 30-40 (ռուսերեն)
|
Об одной обобщенной формуле типа Тейлора-Маклорена
1988 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ. Естественные науки. Математика, № 3, 1988, стр. 30–40
Об одной теореме типа Абеля
1984 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, Естественные науки. Математика, № 1, 1984, стр. 26–35
Об одной теореме типа Абеля (Աբելի թեորեմի աիպի մի թեորեմի մասին)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 26-35 (ռուսերեն)
|
Об одной теореме типа Абеля
1983 | Հոդված/Article
Респуб. науч. прак. конференция по методике преподавания математики и механики в Вузе. Тезисы док-ов, Ереван, 1983, стр. 48–49
Об одной формуле обращения преобразования типа свертки
1983 | Հոդված/Article
Респуб. науч. прак. конференция по методике преподавания математики и механики в Вузе. Тезисы доков, Ереван, 1983, стр. 50–51
Վ.Վ. Սաղաթելյան, Գ.Ա. Տոնոյան, Է.Հ. Նազարյան , Բ,Հ.Սահակյան
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու
1983 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն. Երևան, 1983
К вопросу о представлении абсолютно-монотонных функций
1981 | Հոդված/Article
Сборник материалов юбилейных научных сессий к 60-летию ЕГУ. Изд-во ЕГУ. Ереван, 1981, стр. 49–57
М.М. Джрбашян, Б.А. Саакян
О разложениях в ряды обобщенно-монотонных функций
1981 | Հոդված/Article
Analysis Mathematica, Акад. Наук СССР, Magyar Tudomanyos academia, том 7, Fasciculus 2, 1981. стр. 85–106
Սաղաթելյան Վ.Վ., Տոնոյան Գ.Ա, Նազարյան Է.Հ. , Սահակյան Բ.Հ.
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների ժողովածու
1980 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1980, 161 էջ
М.М. Джрбашян, Б.А. Саакян
Общие классы формул типа Тейлора-Маклорена
1977 | Հոդված/Article
Известия Акад. Наук Арм. ССР. Математика, XII, № 1, 1977, стр. 66–83
М.М. Джрбашян, Б.А. Саакян
Классы формул и разложения типа Тейлора–Маклорена, ассоциированные с дифференциальными операторами дробного порядка
1975 | Հոդված/Article
Известия Акад. Наук СССР. Серия математическая, том 39, № 1, 1975, стр. 71–122
Ю.Ф. Коробейник, Б.А. Саакян
К вопросу о представлении < ρj >-абсолютно монотонных функций
1975 | Հոդված/Article
Доклады Акад. Наук Арм. ССР, LXI, № 5, 1975, стр. 257–260
Дифференциальные операторы дробного порядка и ассоциированные с ними абсолютно-монотонные функции
1974 | Հոդված/Article
Изв. Акад. Наук Арм. ССР. Математика, IX, 4, 1974, стр. 285–307