Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Էդվարդ Իշխանի Այվազյան

Պրոֆեսոր | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
ՀՄԻ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1973թ., ԽՍՀՄ ՄԳԱ
Ուսուցման բովանդակության և մեթոդների ԳԻ-ի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան մանկ. գ. դ. - «Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային
Արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները», ԵՊՀ, 2013 թ.

Աշխատանքային փորձ
1973-1982 թթ.– ՀԽՍՀ Աշտարակի շրջանի Կոշի միջն. Դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչ,
1986-1996 թթ.- ՈւԿՀԻ-ի մաթեմատիկայի կաբինետի մեթոդիստ,
1996-1999 թթ. - ՀՀ ԿԳՆ Ուսումնամեթոդական վարչության գլխավոր մասնագետ,
1999-2005 թթ. - ՀՀ ԿԳՆ Կրթական բարեփոխումների կենտրոն, ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ
մինչև 2001 թ. «Մաթեմատիկան դպրոցում» ամսագրի գործադիր տնօրեն, ապա բաժնի խմբագիր
2005 –ից մինչ օրս ՀՀ ԿԱԻ-ի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների բաժնի գլխավոր մասնագետ
2001 –ից մինչ օրս համատեղությամբ կամ ժամավճարով ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դասախոս, «Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի» դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, Ուսուցման
ավանդական և ժամանակակից մեթոդներ, Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի գիտատեսական հիմունքներ, թվային համակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ապացուցումների ուսուցման մեթոդիկա, տրամաբանական մտածողության ձևավորման հիմնահարց, մաթեմատիկական և ձևական տրամաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմսներեն (բառարանի օգն.)

Об обучении доказательству методом исключения
2018 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Philology. 2018, V66, issue162, 7-11 pp.
О целесообразности приминения современных методов обучения в вузах
2018 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. 2018, 7, стр. 90-96
Պատմական ակնարկ քառակուսային հավասարման լուծման մասին
2017 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան դպրոցում: 2017թ․, 3(111), 23-36 էջ, Հայաստան
Об одном способе нахождения множества (области) значений функций
2017 | Հոդված/Article
Науковий вiсник льотноï академiï. 2017, 1, стр. 296-299
Опыт применения аналогии в обучении некоторым обобщениям теоремы Пифагора
2016 | Հոդված/Article
Вестник Черкасского университета. Серия Педагогические науки, Черкассы Межд. Научно-практическая конфференция. 2016, стр. 3-7
Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 202 էջ
Государственный общеобразовательный стандарт как общественно-государственный заказ перед школой
2015 | Հոդված/Article
Вестник Черкасского университета, Ukraine, 2015, N 23 (356), стр. 3-7 стр.
|
Мышление и жизнь. Аналогия продолжительности
2013 | Հոդված/Article
Вестник Балтийской педагогической академии(С. Петербург, Россия). Вып. 110-2013, стр. 86-90
О рабочих определениях общедидактических понятий “метод”, “умение”
2013 | Հոդված/Article
“Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 13 (266). 2013, стр. 8-11
О методике обучения определениям
2013 | Հոդված/Article
“Вестник Черкасского университета”. Серия – Педагогическиенаукы, N 12 (265). 2013, стр. 146-149
Роль словесно-грамматической и логической формы утверждения в процессе выбора целесообразного метода доказательства
2013 | Հոդված/Article
“Вектор науки ТГУ” (Тольяти, Россия), Научно-методический журнал, N 1, 2013, стр.289-292
О доказательствах существования обьекта (отношения)
2013 | Հոդված/Article
“Научная сокровщница образования Донетчины” (Донецк, Украина). Научно-методический журнал, N 2(15),2013, стр. 44-47
Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման մեթոդաբանական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ե., 2013, 306 էջ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10,11,12: Լուծումների ուղեցույց
2011 | Գիրք/Book
(երեք գրքով), բնագիտամաթեմատիկական, ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր -Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2009-2011, 10-112 էջ, 11-198 էջ, 12-260 էջ
О методике составления задач, характеризующих обязательный уровень обучения математическим доказательствам
2011 | Գիրք/Book
Доклады международной научной конференции “Образование, наука и экономика в вузах, интеграция в международное образовательное пространство”, Ереван, 26-30 сентября, 2011г. стр. 239-243
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10-12: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
Բնագիտամաթեմատիկական հոսքեր, -Ե., «Տիգրան Մեծ», 2009, 104 էջ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10-12: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ
2009 | Գիրք/Book
Ընդհանուր և հումանիտար հոսքեր -Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2009,80 էջ
Ուսուցման պարտադիր մակարդակը բնութագրող չափորոշչային խնդիրների լուծման դժվարությանը վերագրվող պահանջներ
2003 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ,ՀՊՄՀ), -Ե., 2003, 72-83 էջեր
Մաթեմատիկական ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքները կազմողունակությունների հավաքածուն
2003 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում», գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 4 (ՀՀ ԿԳՆԿԲԿ, ՀՊՃՀ ՀՊՄՀ),-Ե., 2003, 66-71 էջեր
Միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթության պետական չափորոշիչը որպես հասարակական-պետական պատվեր դպրոցին
2002 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի հիմնահարցերը»,գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու: Պրակ 2 (ՀՀԿԳ ՆԿԲՆ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ), Ե., 2002, էջ 72-82
Ապացուցումների ուսուցման արդյունքների պլանավորումն ըստ «Քառանկյուններ» թեմայի
2002 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան դպրոցում», N.6, 2002, 13-18 էջեր
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարեր: Լուծումների ուղեցույց
2001 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ուսուցիչների և բարձր դասարանների աշակերտների համար,-Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2001,186էջ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր: Ուսուցչի մեթոդական ձեռնարկ
2001 | Գիրք/Book
Ե.,«Էդիթ Պրինտ», 2001, 88 էջ
«Տրամաբանության հանրահաշիվ» թեմայի ուսուցման մասին
1999 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան դպրոցում», N 3-4, 1999,48-56 էջեր
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի ապացուցման մեթոդները
1999 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան դպրոցում», N 1-2, 1999, 3-11 էջեր
Ապացուցման մեթոդի ընտրության մասին
1998 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N 3, 9-16 էջեր
Սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին
1998 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան դպրոցում», 1998, N1,15-19 էջեր
Մաթեմատիկական պնդման պայմանի և եզրակացության առանձնացման մասին
1990 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկան և ֆիզիկան դպրոցում» 1990, N6,6-8 էջեր
Մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունքների պլանավորման մասին
1988 | Հոդված/Article
«Սովետական մանկավարժ»,1988, N12,16-20 էջեր
Планирование обьазательного уровня усвоения методов доказательств геометрических утверждений
1986 | Գիրք/Book
13.00.02. дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н., М., 1986, 153л.
Планирование обязательного уровня усвоения методов доказательств по курсу планиметрии ср. школы
1986 | Հոդված/Article
Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. к.п.н., М., 1986, 15с.
О методике выделения оптимального объема умений доказывать по курсу планетарии средней школы
1985 | Հոդված/Article
В кн.: Материалы конференции молодых ученых, посвященной проблемам совершенствования преподавания естественноматематических дисциплин.-М.,1985. В надзаг: НИИС и МОА ПН СССР,-стр. 54-56
Планирование уровня овладения методам доказательств в курсе геометрии неполной средней школы: Методические рекомендации
1984 | Հոդված/Article
М., 1984. В надзаг. НИИС и МОА ПН СССР, 28с.
Выделение обязательного уровня обучения методам доказательств в курсе геометрии средней школы
1984 | Հոդված/Article
В кн.: Совершенствование методов обучения общеобразовательным предметам естественноматематического цикла, -М., 1984. Внадзаг.: НИИС и МОА ПН СССР, стр. 59-61
Методы доказательств теорем в учебниках планиметрии
1983 | Հոդված/Article
всб. “Пути повышения качества обучения основам наук в средней школе (естественно-математическое образование)”, М., 1983, стр. 38-40