Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Էռնեստ Հովակիմի Նազարյան

Դոցենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
Բուհ - Մեխ-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 1958 - 1964
Ասպիրանտուրա - ԵՊՀ, 1967 - 1970

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - Բիհոլոմորֆ և քվազիհոլոմորֆ արտապատկերումների մասին, 1974 ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1981թ-ից մինչև այժմ - դոցենտ, ԵՊՀ
1971 - 1980 թթ. ավագ դասախոս, ԵՊՀ
1964 - 1967 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս անալիզ, մի քանի կոմպլեքս փոփոխականների ֆունկցիաների տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկական միության անդամ

Կառլեմանի բանաձևի հոլոմորֆ կորիզով ընդհանրացումը
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ-ի Գիտական Տեղեկագիր, N1 (167), 1988, 3 էջ
О многомерном аналоге формулы Карлемана, имеющем голоморфное ядро (Հոլոմորֆ կորիզ ունեցող Կառլեմանի բանաձևի բազմաչափ անալոգի մասին)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #1, էջ 147-149 (ռուսերեն)
|
Կառլեմանի բանաձևը Сп -ում
1985 | Հոդված/Article
Тезисы ВК памяти Векуа, Тбилиси, 1985
Айзенберг Л.А., Назарян Э.О
О многомерном аналоге формулы Карлемана с голоморфным ядром
1984 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений, N3, 1984, ст.1-5
Վ.Վ. Սաղաթելյան, Գ.Ա. Տոնոյան, Է.Հ. Նազարյան , Բ,Հ.Սահակյան
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների և վարժությունների ժողովածու
1983 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն. Երևան, 1983
Об одной задаче факторизации в Сn
1981 | Հոդված/Article
Институт физики им. Киренского, СО АН СССР препринт, 1981, 16М, ст.3-10
Սաղաթելյան Վ.Վ., Տոնոյան Գ.Ա, Նազարյան Է.Հ. , Սահակյան Բ.Հ.
Մաթեմատիկական անալիզի խնդիրների ժողովածու
1980 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1980, 161 էջ
Об отображениях конформных на преданалитических плоскостях (Նախաանալիտիկ հարթությունների վրա կոնֆորմ արտապատկերումների մասին)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 11-15 (ռուսերեն)
|
Նախաանալիտիկ հարթությունների վրա կոնֆորմ արտապատկերումների մասին
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1979, 5էջ
Տոնոյան Գ.Ա., Բունիաթյան Մ.Ռ. , Նազարյան Է.Հ.
Մաթեմատիկական խնդիրների ժողովածու
1978 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, Երևան, 1978, 327 էջ
Об отображениях конформных на преданалитических лагранжевых плоскостях (Նախաանալիտիկ լագրանժյան հարթությունների կոնֆորմ արտապարտկերումների մասին)
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 3-10 (ռուսերեն)
Նախաանալիտիկ լագրանժյան հարթությունների վրա կոնֆորմ արտապատկերումները
1977 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական Տեղեկագիր, N136, 1977, 8 էջ
Բերգմանի մետրիկայում Ռիչիի կորության գնահատականի մասին
1973 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, VIII, N5, 1973, 6 էջ
Բոլոր կոմպլեքս հարթություններին միևնույն դեֆեկտը հաղորդող կոնֆորմ արտապատկերումներ
1972 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, VII, N1, 1972, 10 էջ
О сохранении аналитического характера плоскостей при линейном отображении
1971 | Հոդված/Article
Труды МИЭМ, вып. 15, 1971, 14 ст
Фукс Б.А., Назарян Э.О.
Квазиголоморфные отображения
1971 | Հոդված/Article
Тезисы Всесоюзной конференции ТФКП, Харьков, 1971, 2 ст.
Կոմպլեքս հարթությունների վրա կոնֆորմ քվազիկոլոմորֆ արտապատկերումներ
1971 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր, VI, N6, 1971, 17 էջ
Նազարյան Է. Հ. , Զաքարյան Վ. Ս.
Հարմոնիկ ֆունկցիաների մի դասի լրիվ շառավղային վարիացիայի մասին
1965 | Հոդված/Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Զեկույցներ, XI, N2, 1965, 10 էջ