Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Գագիկ Վազգենի Միքայելյան

Դոցենտ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1980 - 1983 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ դասերի արժեքների բաշխման և ներկայացման մասին», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1984թ.

Աշխատանքային փորձ
1990 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
1999 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Մերոմորֆ ֆունկցիաների արժեքների բաշխման տեսություն, Հատուկ ֆունկցիաներ և օրթոգոնալ բազմանդամներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Ֆուրյեի անալիզ, Հատուկ ֆունկցիաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Գ. Վ. Միքայելյան , Վ. Ս. Պետրոսյան
Some properties of Blaschke type products for the half-plane (Կիսահարթության համար Բլյաշկեի տիպի արտադրյալների որոշ հատկություններ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 101-107
|
Գ․ Վ․ Միքայելյան , Ֆ․ Վ․ Հայրապետյան
On integral logarithmic means of Blaschke products for a half-plane (Բլյաշկեի արտադրյալի ինտեգրալային լոգարիթմական միջինները կիսահարթության համար )
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 166-171
|
Обобщенные характеристики для мероморфных в полуплоскости функций
2018 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Математика (Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences)). 2018, том 53, н. 3, стр. 51-58
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2014 | Գիրք/Book
մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն
Möbius-invariant divisors for the space A^p_α (A^p_α տարածության Մոբիուս-ինվարիանտ բաժանարարներ )
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 22-27
|
Մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, 2012, 159
Մաթեմատիկական մեթոդներ բնագիտության մեջ
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ բնագիտական մասնագիտությունների ուսանողների և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար, Երևան, 2011, 152 էջ
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր
2010 | Դասագիրք
Ռուսական 10 և 11-րդ դասարանների դասագրքի թարգմանություն և խմբագրում, Երևան, «Անտարես», 2010, 311 էջ, 211 էջ
Weierstrass and Blaschke type functions (Վայերշտրասի և Բլյաշկեի տիպի ֆունկցիաներ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #1, էջ 3–8
|
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ
Մաթեմատիկայի թեստեր
2008 | Գիրք/Book
Երևան, 2008, 1-106
Լեռնային երկրներում հողերի էրոզիոն պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #1, էջ 134-140
|
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2007 | Գիրք/Book
առաջին մաս, երրորդ հրատ., Երևան 2007
Г.В.Микаелян , М.Д.Давтян
О правильном изменении хвостов распределений
2007 | Հոդված/Article
Вестник Московского городского педогогического университета, N2 (15) 2007, 58-66
Г.В.Микаелян , Г.А.Оганян
О правильном изменении хвостов распределений сумм со случайным индексом
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 3-2, 2006, 24-34
Գ. Միքայելյան , Լ.Ազիզյան
Երկրագնդի բնակչության թվի սպասվելիք փոփոխությունների մաթեմատիկական մոդել
2006 | Հոդված/Article
Աշխարհագր.գիտ.Հայաստանում, Երևան, 2006, 260-265
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2005 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան,հ. 2, 2005, 265 էջ
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2004 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, I և II հատոր, 2-րդ հրատարակություն, 2004 թ., յուր. 270 էջ
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
2003 | Գիրք/Book
«Էդիթ պրինտ», Երևան, հ. 1, 2003թ., 260 էջ
Новое представление медленно меняющейся функции (Դանդաղ փոփոխվող ֆունկցիայի նոր ներկայացում)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 47-52 (ռուսերեն)
|
Замечания о првдставлениях медленно меняющихся функций
2000 | Հոդված/Article
Моделирование, Оптимизация, Управление, вып.3, Ереван, 2000, 57-64
Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք
1998 | Գիրք/Book
Երևան, 1-ին հրատարակություն, II հատոր 1998 թ., 260 էջ
The method of Fourier integral for the functions meromorphic in the half plane
1997 | Թեզիս/Thesis
Tabriz University, 1997,69
Вполне монотонность одного классса функций типа Миттаг – Леффлера
1997 | Հոդված/Article
Доклады НАН Арм. т.97, 1, 1997, 16-19
Г.В.Микаелян , Э. А. Даниелян
О двух классах предельных распределений теории очередей
1994 | Հոդված/Article
Изв.НАН Арм. Мат.,XXIX, N2, 1994, 35-38
Г.В.Микаелян , А.М.Джрбашян
O граничных свойствах произведений типа Бляшке
1991 | Հոդված/Article
Изв.НАН Арм., Мат.,XVI, N5, 1991, 435-442
Об одном семействе функции типа Бляшке – Джрбашяна
1990 | Հոդված/Article
Изв.НАН Арм., Мат., XXV, N6, 1990, 582-586
О росте функций обобщенно ограниченного типа в полуплоскости
1990 | Հոդված/Article
Изв.НАН Арм., Мат.,XXV, N6 ,1990, 156-170
О росте мероморфных в полуплоскости функций
1988 | Հոդված/Article
Изв.Вузов N4, 1988, 79-82
Գ.Վ. Միքայելյան , Ռ.Ա.Դավթյան, Վ.Մ.Մանուկյան
Մաթեմատիկական անալիզ
1988 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 1988, 1-46
Распределение значений произведений типа Бляшке для полуплоскости
1987 | Թեզիս/Thesis
Школа по теории функций, Ереван 1987, 69
Г.В.Микаелян , А.М.Джрбашян
Асимптотические свойства одного семейства произведений типа Бляшке для полуплоскости
1986 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XXI, N2,1986, 142-162
Переобразования фурье ассоцированные с функциями мероморфными в полуплоскости
1984 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XIX, N5 ,1984, 362-376
Исследование роста произведений типа Бляшке – Неванлинны методом переобразований фурье
1983 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV, N6 ,1983, 216-229
O существование аналитической в круге функций с задаными коэффициентами фурье
1983 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат., XVIII ,N3 ,1983, 216-229
O росте функций Бляшке – Джрбашяна
1981 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XVI, N6 ,1981, 478-497
Г. В. Микаелян , А. М. Джрбашян
Построение и основные свойства функций типа Бляшке для полуплоскости
1980 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV ,N6 ,1980, 462-474
Г.В.Микаелян , А.М.Джрбашян
Построение и основные свойства функций типа Бляшке для полуплоскости
1974 | Հոդված/Article
Изв.АН Арм.ССР Мат.,XV ,N6 ,1980, 462-474