Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Հակոբ Հմայակի Օհնիկյան

Դոցենտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1965-1967թթ. Երևանի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1967-1971թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան,
Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1973-1976թթ. Մոսկվայի Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Պոնտրյագինի հագեցված կոբորդիզմների կատեգորիան ընդհանրացնող որոշ կոբորդիզմների կատեգորիաների մասին», Թբիլիսի պետական համալսարան, 1990թ.

Աշխատանքային փորձ
1990թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1971-1973թթ. և 1976-1990թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Բազմությունների տեսություն և տոպոլոգիա, Տոպոլոգիայի լրացուցիչ գլուխներ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հանրահաշվական տոպոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրահաշվական տոպոլոգիա, Գծային հանրահաշիվների տեսություն, Հիպերկոմպլեքս թվերի համակարգեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
• Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր և դրանց կիրառությունները (2008-2010)
• Հիլբերտյան տարածության անվերջ չափականության հոմոտոպիաների, հոմոլոգիաների և դիֆերենցելի բազմաձևությունների տեսությունների կառուցումը և անվերջ չափականության քառակուսային ձևերի համադրույթների կառուցումը (2004 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Վերլուծական երկրաչափություն
2018 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ
|
On infinite dimensional quadratic forms admitting composition
2013 | Հոդված/Article
Second International Conference Mathematics in Armenia, 24-31 August 2013, Tsaghadzor, Armenia, Abstracts, pp. 134
Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II)
2012 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.
Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
Комбинаторное построение касательных векторных полей на сферах
2008 | Հոդված/Article
Мат. зам, 2008, том 83, вып. 4, стр. 590-605.
О композиции бесконечномерных квадратичных форм
2007 | Հոդված/Article
The first International Algebra and Geometry Conference, Yerevan 2007
О пострoении матриц, все действительные линейные комбинации которых невырожденные
2006 | Հոդված/Article
Գիտաժողով նվիրված ակ. Ա. Շահինյանի ծնն. 100 ամյակին, Երևան 2006, Էջ 63-64
Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս I)
2006 | Հոդված/Article
Երևան 2006
К теореме Гурвица-Радона
2005 | Հոդված/Article
НАН Aрмении, Доклады, том 105, №3, 2005, стр. 203-206
A theorem on (s, h) framed cobordizm
1998 | Հոդված/Article
Izvestiya, Academy of Sciences of Armenia, Mathematics, Vol 33, №1, 1998, pp. 59-78
Vector-products in Euclidean spaces
1998 | Հոդված/Article
Congress of Mathematics of the Iranian Mathematical Society, 1998
О классифицирующих пространствах α-оснащенных расслоенний (α-հագեցած շերտավորումների դասակարգող տարածությունների մասին)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 18-27 (ռուսերեն)
|
Описание кольца когомологий некоторых пространств Тома как модулей над алгеброй Стинрода А2
1988 | Հոդված/Article
Деп в ВИНИТИ АН СССР, N4781-В88 1988, 18 стр.
Описание кольца когомологий некоторых пространств Тома как модулей над алгеброй Стинрода А2
1987 | Հոդված/Article
Бакинская международная топологическая конференция, Тезисы (часть 2), Баку 1987, стр 223
Кольца когомологий по модулю 2 некоторых пространств Тома (Թոմի որոշ տարածությունների րստ 2 մոդուլի կոհոմոլոգիաների օղակները)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
Об одном обобщении оснащенного бордизма
1984 | Հոդված/Article
Докл. Акад. Наук Арм. ССР, Том LXXIX,N5, 1984, стр. 195-198