Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Միքայել Պողոսի Պողոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1999 - 2002 թթ. Մաթեմատիկայի ֆալուլտետ, ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ֆրանկլինի ընդհանուր համակարգերի որոշ հատկություններ», ԵՊՀ, 2002թ.

Աշխատանքային փորձ
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
2013 թ-ից առ այսօր ՀԱՀ Բնագիտության և ճարտարագիտության ֆակուլտետի դասախոս
2007 - 2014 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մատավոր մեթոդների ամբիոնի դոցենտ
2005 - 2014 թթ., ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտաշխատող
2003 - 2007 թթ., ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոնի ասիստենտ
2001 - 2003 թթ., ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Մաթեմատիկական անալիզ, Հաշվման մեթոդներ, Վարիացիոն հաշիվ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Ազատ եզրով խնդիրներ, Մասնակի ածանցյալներով հավասարումների տեսության լրացուցիչ գլուխներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազատ եզրով խնդիրներ, Օրթոգոնալ շարքեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. NFSAT MA 070-02/ CRDF 12011 - 2003-2004
2. ANSEF – 2005

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական ամսագիր (խմբագրության անդամ)

michael@ysu.am
(+374 10) 55-11-48


Անձնական կայք

Convergence To Infinity For Orthonormal Spline Series
2020 | Հոդված/Article
Acta Mathematica Hungarica, 2020, N 162 (2), p. 604-617
Numerical Solution of the Two-Phase Obstacle Problem by Finite Difference Method
2015 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics. 2015, v. 7, no. 2, p. 164-182 armjmath.sci.am
Finite Di fference Scheme for Two-Phase Obstacle Problem
2011 | _____________
Dynamic systems, nonlinear analysis and their applications, 2011, pp. 9-11
Finite Diff erence Scheme for the Two-Phase Obstacle Problem
2011 | _____________
Harmonic Analysis and Approximations, V, 2011, pp. 22
An error estimate for the finite difference scheme for one-phase obstacle problem
2011 | Հոդված/Article
Proceedings of NAS RA - Mathematics, 46, (3), 2011, pp. 3-16
Published translation
Journal of Contemporary Mathematical Analysis 46 (3) , pp. 131-141 (2011)
|
Arakelyan, A., Barkhudaryan, R., Pogosyan, M.
An error estimate for the finite difference method for the one-phase obstacle problem
2011 | Հոդված/Article
(Russian) Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 46 (2011), no. 3, 3–16; translation in J. Contemp. Math. Anal. 46 (2011), no. 3, 131-141
Finite difference scheme for two-phase obstacle problem
2011 | Հոդված/Article
Dokl. Nats. Akad. Nauk Armen. 111 (2011), no. 3, 224-231
Iterative Scheme for Elliptic Optimal Multiple Switching Problem
2010 | _____________
Third Russian-Armenian workshop on mathematical physics, complex analysis and related topics, 2010, pp. 41-43
Poghosyan M. , Arnarson T., Djehiche B., Shahgholian H.
A PDE approach to regularity of solutions to finite horizon optimal switching problems
2009 | Հոդված/Article
Nonlinear Anal. 71 (2009), № 12, p. 6054–6067
Poghosyan M.P. , R.R. Teimurazyan
A one-phase parabolic problem with a free boundary in a convex ring
2009 | Հոդված/Article
Izv. Nats. Akad. Nauk Armenii Mat. 44 (2009), № 3, 67--84; translation in J. Contemp. Math. Anal. 44 (2009), № 3, p.194-206
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ
Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում (դասախոսություններ)
2008 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 147 էջ
Poghosyan M.P. , A. Acker, H. Shahgholian
Convex Configurations for Solutions to Semilinear Elliptic Problems in Convex Rings
2006 | Հոդված/Article
Communications in Partial Differential Equations, v. 31, no. 7-9, 2006, p1273 – 1287
Poghosyan M.P. , K. A.Keryan
The Periodic Franklin System as Basis In H^1[0, 1]
2005 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 40, № 1, 2005
Общая периодическая система Франкли- на как базис в H1[0,1]
2005 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении, Сер. Математика, 40:1(2005), 61-84
Poghosyan M.P. , A. Acker, A. Henrot, H. Shahgholian
The multi-layer free boundary problem for the p-Laplacian in convex domains
2004 | Հոդված/Article
Interfaces and Free Boundaries, № 6 , 2004, p.81-103
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ
Almost everywhere convergence of series by generalized Franklin systems
2000 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol.35, № 2, 2000
Uniqueness of series by general Franklin systems
2000 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 35, № 4, 2000
On uniqueness of general orthogonal series
2000 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, Vol. 35, № 5, 2000
On uniquenness of general orthogonal series
2000 | Հոդված/Article
Izvestija Akad. Nauk Arm. SSR, ser. Mat, (in Russian), 35(2000), No. 5, 76-79. English translation in J. Contemp. Math. Anal., 35(2000), No. 5, 81-83