Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Սահակ Մերուժանի Նարիմանյան

Դոցենտ | Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
Մոսկվայի պետհամալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու - «Որոշ էրգոդիկ թեորեմներ Մարկովի շղթաների և պատահական հաջորդականությունների համար», 31 հոկտեմբերի 1980թ.,Մոսկվայի պետհամալսարանի մաթեմատիկայի գծով №1 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1981 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ, հավանականային չափերի զուգամիտություն, մարտինգալների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանային թեորեմներ մարկովյան շղթաների համար, խմբերի վրա պատահական թափառւմների հավասարաչափ բաշխվածություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ մաթեմատիկական ասոցիացիա

(+374 10) 53-56-17

On idempotent algebras with hyperidentities of associativity
2016 | Թեզիս/Thesis
Annual Session 2016 of the Armenian Mathematical Union. 2016, p. 81-82
|
О спектральном радиусе случайных блужданий на счетных группах
2016 | Հոդված/Article
Математика в высшей школе, 2016, 12, стр. 41-45
|
Application of Multivariate Statistical Analysis in Process Control
2015 | Հոդված/Article
Mathematical Problems of Computer Science. 2015, 44, p. 145-153
|
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» առարկայից
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան, 2010, 130 էջ
Устойчивость одной модели надежности (Հուսալիության մի մոդելի կայունություն)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 12-16 (ռուսերեն)
|
Ս.Մ.Նարիմանյան , Ն.Խ.Մեսրոպյան, Տ.Զ.Խաչիկյան
Կոմբինատորիկայի և գրաֆների տեսության տարրերը հավանականային խնդիրներում
2004 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, 94 էջ
О равномерной распределенности в смысле Арнольда-Крылова подгрупп группы Ли (Լիի խմբի ենթախմբերի Առնոլդ-Կռիլովի իմաստով հավասարաչափ բաշխվածության մասին)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 128-131 (ռուսերեն)
|
Մ. Յու. Մովսիսյան, Ս. Ն. Նարիմանյան
Равномерная распределенность случайных блужданий на счетных группах (Հաշվելի խմբերի վրա պատահական թափառումների հավասարաչափ բաշխվածության մասին)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 7-11 (ռուսերեն)
|
С. М. Нариманян , М.Мовсисян
Равномерная распределенность случайных блужданий на счетных группах
1999 | Գիրք/Book
Ученые записки ЕГУ, №2 ,1999, с.7-11
О единственности гармонических функций для случайных блужданий на счетных группах (Հաշվելի խմբերի վրա պատահական թափառումների հարմոնիկ ֆունկցիաների միակության մասին)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ
1986 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,1986, 63 էջ
Об одном классе сингулярных цепей Маркова
1986 | Հոդված/Article
ДАН Арм.ССР, т. 83, №3 , Ереван, 1986, с. 105-102
Ростомян А.Г., Месропян М.А., Нариманян С.М. , Ростомян А.А.
Рентгеновский и гамма гироскоп
1983 | Հոդված/Article
Сводный отчет, ЕГУ, Ереван , инв. № 02.840071170, 56 c.,1983
Ростомян А.Г., Безирганян П.А., Ростомян А.А. , Месропян М.А., Григорян А.М., Нариманян С.М.
Рентгеновские резонаторы и циклические монохроматоры.
1981 | Հոդված/Article
Сводный отчет, ЕГУ, Ереван-1980, инв. № Б 957800, 51 с.,1981.
О равномерной распределенности случайных блужданий на топологических группах
1979 | Հոդված/Article
ДАН Арм.ССР, т.69, №1, Ереван, 1979, с.19-23
Ростомян А.Г., Нариманян С.М. , Безирганян П.А., Ростомян А.А.
Рентгеновский спектрограф с многократными отражениями.
1978 | Հոդված/Article
Аппаратура и методы рентгеновского анализа, № 21, с.70-76, 1978
Центральная предельная теорема для случайных блужданий на окружности
1977 | Հոդված/Article
ДАН Арм.ССР, т.64, №3, Ереван, 1977, с.129-136
Об эргодических свойствах случайных подпоследовательностей
1977 | Հոդված/Article
Вестник МГУ, мат-мех, , №3, Москва, 1977,с.15-23