Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Սպարտակ Գևորգի Ռաֆայելյան

Դոցենտ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1971-1976թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1976-1979թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ, գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ ` «Դիսկրետ հարմոնիկ անալիզի որոշ հարցեր կոմպլեքս տիրույթում», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1980թ.

Աշխատանքային փորձ
1988թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1979-1988թթ. ԵՊՀ ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Ինտեգրալային ձևափոխություններ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային վարքը, Պոտենցիալի տեսություն, Հարդիի դասերի տեսությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաներ ֆունկցիաների տեսությունից
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2009, 163 էջ
Решение задачи Коши для одного модельного вырождающегося параболического уравнения (Կոշիի խնդրի լուծումը մեկ մոդելային վերասերվող պարաբոլական հավասարման համար)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 18-22 (ռուսերեն)
|
С. Г. Рафаелян , М. А. Галдунц
Базисность систем Функций типа Миттаг-Лефлера в классах
2008 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении. Математика, 2008, 72-84
С. Г. Рафаелян , М. А. Галдунц
Об интерполации и базисности некаторых систем целых функций
2008 | Հոդված/Article
Док. НАН Армении, N2, 2008
S.P.Rafaelyan , A. M. Djerbashyan
On Yunitari operators in wigtehd Spaces of entire functions
2008 | Հոդված/Article
Method of functional Analisis and Topologi, 2008
Решение задачи Коши с весом для одного класса Гюйгенсовых уравненийI
2007 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении. Математика, 42, N5, 2007, 65-70
С. Г. Рафаелян , М. А. Галдунц
Интерполяция и базисность в некоторых классах целых функций экспоненциального типа многих переменных
2007 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении. Математика, 42, N5, 2007, 17-32.
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
S. Rafaelyan , E. Danielian, J. Astola.
Spectral Methods and Multirate signal processing
2004 | Հոդված/Article
SMMSP, 2004, 259-262
S. Rafayelyan , E. Danielian, J. Astola, K. Egiazarian
Extension of Concern of a Wavelet on Vector-Function
2002 | Հոդված/Article
IEEE International Conferance on Signal Processing. Chicago, 2002, 221-228
A New Approach to the Wavelet Construction
2002 | Հոդված/Article
IEEE Signal Processing. Letters, 2002, 1-4
The Shannon-Kokelnikov wavelet in Veight Spaces
2002 | Հոդված/Article
J. Math. Anali. And Applications, Facta Universitatis Electron and Energ, 2002, 253-263
Ռաֆայելյան Ս. , Միքայելյան Օ.
Մաթեմատիկայի ձեռնարկ V-X դասարանների
1997 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, «Միտք», 1997
Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. II (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներով ինտերպոլյացիա: Մաս II)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 8-14 (ռուսերեն)
|
Интерполяция целыми функциями экспоненциального типа. I (Էքսպոնենցիալ տիպի ամբողջ ֆունկցիաներում ինտերպոլյացիա: I)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 11-18 (ռուսերեն)
|
Ռաֆայելյան Ս. , Տոնոյան Գ., Անտոնյան Ս., Գալստյան Լ.
Մաթեմատիկայի քննական առաջադրանքների տարբերակներ
1990 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևանի Պետական Համալսարան, 1990
Ստուգողական աշխատանքների ժողովածու բարձրագույն մաթեմատիկայից
1989 | Գիրք/Book
Երևան,1989, 187 էջ