Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վահրամ Անդրանիկի Ներսեսյան

Դոցենտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1967 - 1970 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ
1970 - 1973 թթ. Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Երկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները 5 և 6 չափանի տարածություններում», Մոսկվայի Լումումբայի անվան ժողովուրդնարի բարեկամության համալսարան, 1982 թ.

Աշխատանքային փորձ
1973 թ-ից մինչ այժմ դոցենտ, ԵՊՀ
1986 - 1990 թթ., 2001 - 2005 թթ. Գվինեական Հանրապետություն

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ երկրաչափություն, դիֆերենցիալ երկրաչափություն, գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, անընդհատ ձևափոխությունների խմբեր, արտաքին ձևեր, դիֆերենցիալ բազմաձևություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիֆերենցիալ երկրաչափություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՃՀ մասնագիտական խորհրդի անդամ

Recueil d'exercices de l'algèbre linéaire
2004 | Հոդված/Article
Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 2004
Exercices de l'algèbre 1ere annèe Maths-Physique
2003 | Հոդված/Article
Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 2003
Допустимые комплексы трехмерных плоскостей проективного пространства P^6. II (P^6 պրոյեկտիվ տարածության եռաչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները. II)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #1, էջ 34-38 (ռուսերեն)
|
Допустимые комплексы трехмерных плоскостей проективного пространства P^6 (Եռարափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները P^6 պրոյեկտիվ տարածության մեջ) I
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 35-39 (ռուսերեն)
|
Résolution d’un problème de la géometrie intègrale
1999 | Հոդված/Article
Révue des sciences série, Maths-Physique, №1, 1er semetre, 1999
Théorèmes et problémes de topologie
1990 | Հոդված/Article
Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1990
Théorèmes et problémes de topologie
1988 | Հոդված/Article
Rèpublique de Guinee, Université de Conakry, 1988
Допустимые комплексы k-мерных плоскостей в Рⁿ (k-չափանի հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսները Pⁿ-ում)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 34-38 (ռուսերեն)
|
Допустимые комплексы двумерных плоскостей Рn
1986 | Հոդված/Article
Сборник «Ткани и квазигруппы» Каланин, 1986
Допустимые комплексы многомерных плоскостей Рn
1985 | Հոդված/Article
Теорит. и прикладные вопросы мат., том 1, тезиси доклю конференции, Тарту, 1985
Описание одного допустимого семейства трехмерных плоскостей проективного пространства
1984 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений «Математика», Рукопись депонирована в
ВИНИТИ №8146-84 Деп.,1984
О некоторых допустимых комплексах двумерных плоскостей проективного пространства Р^6 (Р^6 պրոյեկտիվ տարածության երկչափ հարթությունների մի ցանի թույլատրելի կոմպլեքսների մասին)
1983 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1983, #2, էջ 13-19 (ռուսերեն)
|
Описание некоторых допустимых семейств трехмерных плоскостей в Р6
1982 | Հոդված/Article
Юбилейная научная конф. молодых ученых, посв. 60-летию образов. СССР, 1982, Ереван
Некоторые классы допустимых комплексов двухмерных плоскостей в R^6 (R^6-ում երկչափ հարթությունների թույլատրելի կոմպլեքսների մասին)
1981 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #1, էջ 13-18 (ռուսերեն)
|
Некоторые классы допустимых комплексов двумерных плоскостей в R6
1981 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕрГУ /Естественные науки/,№1,1981
Об одном классе допустимых комплексов двумерных плоскостей в R6
1980 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, том 70, №5,1980
Классификация допустимых комплексов двумерных плоскостей в R5
1980 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, том 70, №3,1980
Интегральная геометрия на многообразии к-мерных плоскостей
1975 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, т.60, №1,1975
Интегральная геометрия на многообразии гиперплоскостей
1974 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, т.59, №3,1974